Про журнал

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право 

Рік заснування: 2008

Засновник: кафедра соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14568-3539Р від 23.10.2008 р.

Фахова реєстрація: Наказом МОН "Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства" від 24 вересня 2020 Р. № 1188 Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальностей  052. Політологія, 054. Соціологія,  081. Право.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Періодичність:  4 номери на рік

Мова видання:  українська, англійська

Мета та завдання: «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» спрямований на забезпечення публікації результатів наукової роботи студентів, аспірантів, докторантів та здобувачів, підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців.

Розміщення на сайті НБУВ: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Політологія. Соціологія. Право

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2308-5053 (Print) ISSN 2706-5626 (Online)

«Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” “Політологія. Соціологія. Право.”» є комунікаційним ресурсом та публічним простором для висвітлення наукових здобутків вчених у галузі права, соціології та політології. Здійснення міждисциплінарних досліджень в рамках одного цілісного наукового видання розширює можливості поглибленої комунікації вчених, розвитку наукового потенціалу та інтеграції його у світовий міжнародний простір. Вітаються праці як теоретичного, так і емпіричного рівня, що відрізняються науковою новизною та мають практичне значення. Зокрема, особливу цінність представляють порівняльні дослідження актуальних проблем права, соціології та політології, вивчення прикладних галузевих проблем вітчизняної юриспруденції з метою її удосконалення, дослідження сучасних глобалізаційних процесів, питань гармонізації законодавства в рамках європейської інтеграції тощо. Таким чином відбувається поширення якісних результатів наукової діяльності до вітчизняної та світової наукової спільноти.
Воднораз редколегія вісника всіляко вітає статті з проблематики історичної соціології формування та функціонування держави, соціології модерну та модернізації, порівняльної політики демократії, авторитарних режимів й динаміки партій та ідеологій. Так само Вісник приділяє значну увагу питанням соціологічної теорії та історії соціальної думки.

Поточний номер

№ 1(61) (2024)
Опубліковано: 2024-06-23
Переглянути всі випуски