Інформація для авторів

Продовжується набір наукових статей до №2/2024 фахового наукового журналу «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право».

Набір триває включно до 31 травня 2024 р.  

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Політологія
2. Соціологія
3. Право

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 2/2024 необхідно до 31 травня включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції publish@socio-journal.kpi.kiev.ua статтю.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Лише після успішного проходження рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у Віснику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право складає 1000 грн за одну статтю обсягом 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 40 грн за кожну додаткову сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Аспіранти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у разі успішного рецензування мають право один раз упродовж календарного року безоплатно опублікувати свою статтю у будь-якому номері журналу.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

1. Загальний обсяг статті – 12–20 сторінок основного тексту. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5. Усі поля по 2 см. 
2. На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики (наприклад, 1. Політологія), дані про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID ID) та назву статті.

3. Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків).
4. Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи: 
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування мети статті;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
5. Прізвище та ініціали автора латиницею, назва теми, анотація та ключові слова англійською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків). 

6. Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці статті з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

7. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).

У тексті статті посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках за APA Citation Style. Приклади оформлення можна переглянути на http://nbuv.gov.ua/node/929 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.