Про журнал

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» (Bull NTUU KPI. Polit. Sci. Sociol. Law)
засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Поточний номер

№ 4(52) (2021)
Опубліковано: 2021-12-21
Переглянути всі випуски

«Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” “Політологія. Соціологія. Право.”» є комунікаційним ресурсом та публічним простором для висвітлення наукових здобутків вчених у галузі права, соціології та політології. Здійснення міждисциплінарних досліджень в рамках одного цілісного наукового видання розширює можливості поглибленої комунікації вчених, розвитку наукового потенціалу та інтеграції його у світовий міжнародний простір. Вітаються праці як теоретичного, так і емпіричного рівня, що відрізняються науковою новизною та мають практичне значення. Зокрема, особливу цінність представляють порівняльні дослідження актуальних проблем права, соціології та політології, вивчення прикладних галузевих проблем вітчизняної юриспруденції з метою її удосконалення, дослідження сучасних глобалізаційних процесів, питань гармонізації законодавства в рамках європейської інтеграції тощо. Таким чином відбувається поширення якісних результатів наукової діяльності до вітчизняної та світової наукової спільноти.
Воднораз редколегія вісника всіляко вітає статті з проблематики історичної соціології формування та функціонування держави, соціології модерну та модернізації, порівняльної політики демократії, авторитарних режимів й динаміки партій та ідеологій. Так само Вісник приділяє значну увагу питанням соціологічної теорії та історії соціальної думки.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).