Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 4(44) (2019)

Зміст

Соціологія

МОБІЛЬНІ МЕСЕНДЖЕРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ SELF-ВЗАЄМОДІЇ У ФОКУСІ ЦИФРОВОЇ СОЦІОЛОГІЇ PDF
М. В. Бірюкова 8-12
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕДІАЦІЇ ЯК ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ PDF
О. І. Василець, О. М. Казьмірова 13-19
Радянсько-кубинська комунікація під час Кубинської кризи: контроль над союзником PDF (English)
Ie. Zasoba 20-31
Відтік населення з України: втрата мізків та м’язів PDF (English)
D. I. Kiryukhin 32-36
ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ PDF
Т. В. Коломієць, О. І. Василець 37-42
СЕКСИЗМ У КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ PDF
М. Е. Кругляк, В. В. Петрожалко 43-47
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЗНАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА PDF
І. В. Пиголенко 48-55
СОЦІОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ В СУЧАСНИХ ВОЄННО-СОЦІАЛЬНИХ КОНТЕКСТАХ PDF
О. Ю. Полтораков 56-60
ФЕНОМЕН АВТОМОБІЛЬНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Д. Е. Руссу 61-66
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКЛАМИ РОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ В ІНТЕРНЕТІ PDF
Н. М. Цимбалюк, І. І. Семічасна 67-73

Політологія

ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ: ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ PDF
А. В. Багінський 74-78
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ PDF
А. П. Купін 79-83
ГРУЗІЯ В ПОЛІТИЦІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЩОДО ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД PDF
К. ф. Пашаєва 84-88
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ PDF
Д. М. Рудень 89-94
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРЧІ КАМПАНІЇ В УМОВАХ ОДНОРІЧНИХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ЦИКЛІВ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Н. І. Яковлєва, Т. В. Коломієць, О. П. Северинчик 95-101

Право

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Є. А. Ананьєва 102-107
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КАДРІВ ДЛЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
С. В. Зливко, М. М. Сикал 108-113
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
О. М. Коротун 114-118
ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВУЮЧОГО ЯК КЕРУЮЧОГО В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Т. О. Ламбуцька 119-124
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков, С. Ю. Петряєв 125-130
ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ PDF
А. Ю. Олійник, І. В. Кеда 131-136
ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В. І. Риндюк 137-142
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УКРАЇНОЮ PDF
В. І. Уберман, Л. А. Васьковець 143-149
НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ КАТЕГОРІЇ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ІЗ СТАТУСОМ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ PDF
Г. О. Цирфа 150-155
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ЗМІСТУ ТА ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
А. І. Шпомер 156-161