№ 3(43) (2019)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).

Зміст

Соціологія

АНДРЕ ГУНДЕР ФРАНК: ВІД ТЕОРІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДО ТЕОРІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ PDF
П. В. Кутуєв 8-14
«ЛІБЕРАЛЬНИЙ МИР» ЯК КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРАКТИКА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ PDF
А. В. Багінський 15-19
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ДОСВІДІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
О. Ю. Баханов 20-26
ЖИТЛОВА СТРАТИФІКАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ PDF
О. А. Бєлєнок, І. В. Мацко-Демиденко 27-38
ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЯК НОВОЇ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ: НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ PDF
О. І. Василець, О. М. Казьмірова 39-45
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ PDF (Русский)
С. С. Дембицкий 46-58
МЕДІАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: У ПОШУКАХ МОДЕЛІ ТА СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
М. Н. Єнін, Д. В. Макаренко, О. П. Северинчик 59-64
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕМОКРАТИЧНИХ ТА АВТОРИТАРНИХ УСТАНОВОК НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2018–2019 РОКИ) PDF
О. В. Жуленьова 65-73
ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Т. В. Коломієць 74-79
Православна релігійна ідентичність і європейські цінності: за чи проти? PDF (English)
H. Korzhov 80-87
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ПІДКИНУТИХ ДІТЕЙ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) PDF
М. Е. Кругляк 88-93
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. М. Кузьмук, В. В. Любчук 94-98
ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ PDF
Т. С. Марусяк 99-103
ГРОМАДЯНСЬКА ІНТЕРНЕТ-ПОВЕДІНКА ЛЬВІВСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: СПРОБА ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Р. Р. Мишок 104-110
УКРАЇНСЬКЕ ПОГРАНИЧЧЯ ЯК ПРОСТІР ПРАКТИК ТА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ PDF
Н. О. Нікон, Б. Г. Гвоздецька 111-117
ГРАМОТНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДАНИХ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПІДХОДИ, НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ PDF
Л. Ф. Панченко 118-126`
ПРИВАТИЗАЦІЯ НАСИЛЬСТВА: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНА ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ PDF
О. Ю. Полтораков 127-132
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОСВІТУ PDF
І. М. Сікорська 133-138
ІНТЕГРАЦІЯ МІГРАНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІ СУСПІЛЬСТВА: ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ГРОМАДСЬКА ДУМКА PDF
Андрій Хом’як 139-146
ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДЕКЛАРОВАНИХ І НЕЗАДЕКЛАРОВАНИХ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ (ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАННЯ 2018 РОКУ) PDF
М. В. Шпікер 147-157
ЯКА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ПОТРІБНА УКРАЇНІ В 20-Х РОКАХ ХХІ СТОЛІТТЯ: 12 ПРОПОЗИЦІЙ PDF
О. Л. Якубін, О. М. Казьмірова 158-162

Політологія

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ PDF
В. О. Ананьїн, О. О. Пучков, О. В. Уваркіна 163-168
РЕГІОН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ СТАБІЛЬНОСТІ Й МИРУ VS КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОТИРІЧЧЯ PDF
А. Г. Донська 169-175
ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ Й ПЕРЕШКОДИ PDF
В. В. Колюх 176-180
ТЕОРІЯ МИРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЛІКТІВ Й. ГАЛЬТУНГА ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ PDF
Д. В. Кундельський 181-185
ПАРТІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (1995–2019) PDF
І. Ю. Осадчук 186-191
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАВОРИТИЗМ РУМУНІЇ В МІЖДЕРЖАВНИХ РУМУНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Є. В. Рябінін 192-196
РОЛЬ ЄС У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ PDF
Н. П. Середюк 197-202
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ СОЛДАТІВ І ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ У США PDF
Д. М. Стеблак 203-206
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІРИ ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ PDF
Л. І. Яковлева 207-213

Право

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. О. Берназюк 214-219
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРАВОСЛАВНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СПЕЦИФІКА ЇХНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
П. В. Бочков 220-225
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СУБСИДІАРНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» Й «СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» PDF
М. М. Гудима-Підвербецька 226-231
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. С. Доценко 232-236
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ОПІКУЮТЬСЯ СФЕРОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Г. С. Іванова 237-243
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ PDF
К. О. Іноземцева 244-249
СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ (1991–2019 РР.) PDF
Д. В. Коц 250-254
ЩОДО ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВО ПОТЕРПІЛОГО НА ПРОЦЕСУАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
І. В. Мудрак 255-261
ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ І СТУПЕНЯ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Л. Т. Рябовол 262-266
УПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В МИТНІЙ СФЕРІ PDF
І. В. Співак 267-273
ПРОЗОРІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ PDF
А. П. Тєлєгін 274-278
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2017–2018 РР. PDF
В. О. Хаврук 279-291