№ 1/2(33/34) (2017)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).

Зміст

Політологія

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ PDF
Вадим Черниш, Махадеван Прем 9-21
РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ: АВТОНОМІЯ, СПРОМОЖНІСТЬ, НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ ТА КОНФЛІКТИ PDF
А. В. Багінський 22-26
РЕЛІГІЯ В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ НА СХОДІ УКРАЇНИ PDF
В. М. Бокоч 27-31
КОГНІТИВНИЙ ФРЕЙМІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
О. М. Васильченко 32-36
ЕТНОПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ У ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І СПОРІДНЕНИХ ЇМ ДЕРЖАВ PDF
Н. В. Горло 37-42
КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ ПІСЛЯ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ»: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Л. Л. Кияниця 43-48
ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РАНСФОРМАЦІЙ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
А. Ю. Ключкович 49-53
АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ PDF
О. А. Коппель, О. С. Пархомчук 54-58
СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
Н. В. Лепська 59-63
УМОВИ ТА ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ СЕПАРАТИСТСЬКИХ НАСТРОЇВ В УКРАЇНІ: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. Павлятенко 64-68
ФЕНОМЕН ПОПУЛІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ) PDF
М. С. Яворський 69-73
ДИНАМІКА ЗМІН СИСТЕМИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ PDF
Н. І. Яковлєва 74-79
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР PDF
О. В. Яновська 80-83

Соціологія

СПРОБА АНАЛІЗУ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ В ПЛОЩИНІ ТРАВМАТИЧНИХ ТЕОРІЙ PDF
Л. В. Берездецька 84-91
НОВІ ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНКЛЮЗІЄЮ В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАЇНА» В РАМКАХ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ PDF
Н. В. Бєлоусова, О. І. Безносюк 92-94
ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ «ГРУПОВА ЛОЯЛЬНІСТЬ» PDF
І. І. Ващинська 95-100
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ УСПІШНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. І. Глебова 101-106
НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ВЕХИ И АКЦЕНТЫ PDF
С, С. Дембицкий 107-119
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ PDF
А. О. Жовнір 120-124
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ІНДЕКСУ «FREEDOM IN THE WORLD» PDF
О. Г. Конончук 125-130
ҐЕНДЕРНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ У ШВЕДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
В. О. Кравченко, А. В. Королевська 131-134
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ НА НЕСОЦІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ (ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ) PDF
В. В. Любчук 135-137
ДЕТЕРМІНАЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ PDF
О. Б. Орос 138-142
ДЕМАРКАЦІЯ ПОНЯТЬ «ВОЄННИЙ КОНФЛІКТ», «ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ» ТА «ВІЙНА» PDF
Я. С. Пилипенко 143-146
ПОЗИЦІЮВАННЯ ІМІДЖІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Прасюк 147-149
ЦИРКУЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ НА ПРИМЕРЕ 4-8 СОСТАВОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ PDF
М. А. Усенков 150-155
РЕТРОСПЕКТИВА ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ДУШПАСТИРСТВА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХІВНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ PDF
І. М. Цихуляк 156-160
ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО ЯК РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР (З ПОГЛЯДУ МОДЕЛІ Ґ. БЕККЕРА ТА КОНЦЕПЦІЇ МІКРО-МАКРО ПЕРЕХОДІВ ДЖ. КОЛМЕНА) 1 PDF
В. А. Шелухін 161-170

Право

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ ДО ЗАВІДУЮЧИХ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
В. І. Бенедик 171-174
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ КООРДИНАТ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА PDF
П. Д. Гуйван 175-180
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА СПОРА, НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАССМОТРЕНИЮ PDF PDF (Русский)
Хикмет Аловсат оглы Джавадов 181-185
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ PDF
М. М. Єфімов 186-189
ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР PDF
І. В. Звоздецька 190-193
ТРИ ВИДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
О. О. Кравчук 194-200
ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ТРЕТІХ ОСІБ PDF
О. Я. Кузьмич 201-205
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТРО- ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ ПРИВАТНИМИ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ PDF
Д. В. Кузьмін, М. М. Іващенко 206-211
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА НАЛЕЖНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ PDF
В. В. Маковецька 212-215
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ PDF
Д. А. Морозов, В. С. Бондар 216-222
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
М. В. Несправа 223-229
ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ КОРУПЦІЇ) PDF
І. С. Нуруллаєв 230-237
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ PDF
В. Й, Пашинський 238-241
МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ PDF
Т. Ю. Ткачук 242-246
ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ: КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Є. В. Шульга 247-251