СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ

В. С. Кальченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню усталених європейських стандартів оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду справ про виборчі спори. У підсумку сформульовано визначення цього поняття, запропоновано структуру таких стандартів: нормативно правові-акти, які мають обов’язкову юридичну силу; правові акти, документи рекомендаційного характеру, прийняті міжнародними (європейськими) організаціями; рішення європейських юрисдикційних органів. Наведено перелік основних джерел цих стандартів.

Ключові слова


європейські стандарти виборів; стандарти оскарження порушень виборчого законодавства; структура стандартів оскарження; джерела стандартів оскарження

Повний текст:

PDF

Посилання


Відомості Верховної Ради України, 1997, № 40, ст. 263.

Голос України, 1996, 07, 13.07.96 № 128.

Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру 1990 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/odihr/elections/item/14304

Доповідь з питань скасування результатів виборів (Report on the Cancellation of Election Results) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)054-e.pdf

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ключковського Ю. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.

Кодекс належної практики у виборчих справах (Code of Good Practice in Electoral Matters) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-ukr.pdf

Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Маріупольський державний університет. — Маріуполь., 2012. — 24 с.

Новий тлумачний словник української мови // у трьох томах, том 3 // укладачі: професор Яременко В.В., к.філ.н. Сліпушко О.М. – К., Видавництво «Аконіт». – 864 с.

Підсумкова резолюція учасників 10-ої Європейської конференції організаторів виборів (Synopsis of the 10th European Conference of Electoral Management Bodies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-EL(2013)004syn-e

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Петков та інші проти Болгарії» (Case of Petkov and others v. Bulgaria) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=petkov&sessionid=67091110&skin=hudoc-en

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Суховецький проти України» (Case of Sukhovetskyy v. Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72893

Серьогіна С.Г. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України // «Вісник Центральної виборчої комісії». - № 1 (7) – 2007 р. – С. 38–44.

Смокович М.І. Врегулювання виборчих відносин: міжнародні стандарти // «Вісник Вищого адміністративного суду України». - № 4 – 2012 р. – С. 3-16.

Спільна заява 16-го саміту ЄС-Україна (16th EU-Ukraine Summit: Joint Statement) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf

Статут Європейської комісії за демократію через право (Revised Statute of the European Commission for Democracy through Law) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute

Тот З. Судовий захист виборчих прав громадян // «Вісник Центральної виборчої комісії». - № 2-3 (16-17) – 2009 р. – С. 9–13.

Урядовий кур'єр, 2005, 08, 17.08.2005 № 153-154

Урядовий кур'єр, 2006, 03, 30.03.2006 № 60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.