DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36057

СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ

В. С. Кальченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню усталених європейських стандартів оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду справ про виборчі спори. У підсумку сформульовано визначення цього поняття, запропоновано структуру таких стандартів: нормативно правові-акти, які мають обов’язкову юридичну силу; правові акти, документи рекомендаційного характеру, прийняті міжнародними (європейськими) організаціями; рішення європейських юрисдикційних органів. Наведено перелік основних джерел цих стандартів.

Ключові слова


європейські стандарти виборів; стандарти оскарження порушень виборчого законодавства; структура стандартів оскарження; джерела стандартів оскарження

Повний текст:

PDF

Посилання


Відомості Верховної Ради України, 1997, № 40, ст. 263.

Голос України, 1996, 07, 13.07.96 № 128.

Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру 1990 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/odihr/elections/item/14304

Доповідь з питань скасування результатів виборів (Report on the Cancellation of Election Results) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)054-e.pdf

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ключковського Ю. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.

Кодекс належної практики у виборчих справах (Code of Good Practice in Electoral Matters) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-ukr.pdf

Кофман Б.Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Маріупольський державний університет. — Маріуполь., 2012. — 24 с.

Новий тлумачний словник української мови // у трьох томах, том 3 // укладачі: професор Яременко В.В., к.філ.н. Сліпушко О.М. – К., Видавництво «Аконіт». – 864 с.

Підсумкова резолюція учасників 10-ої Європейської конференції організаторів виборів (Synopsis of the 10th European Conference of Electoral Management Bodies) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-EL(2013)004syn-e

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Петков та інші проти Болгарії» (Case of Petkov and others v. Bulgaria) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=petkov&sessionid=67091110&skin=hudoc-en

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Суховецький проти України» (Case of Sukhovetskyy v. Ukraine) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72893

Серьогіна С.Г. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України // «Вісник Центральної виборчої комісії». - № 1 (7) – 2007 р. – С. 38–44.

Смокович М.І. Врегулювання виборчих відносин: міжнародні стандарти // «Вісник Вищого адміністративного суду України». - № 4 – 2012 р. – С. 3-16.

Спільна заява 16-го саміту ЄС-Україна (16th EU-Ukraine Summit: Joint Statement) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135667.pdf

Статут Європейської комісії за демократію через право (Revised Statute of the European Commission for Democracy through Law) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute

Тот З. Судовий захист виборчих прав громадян // «Вісник Центральної виборчої комісії». - № 2-3 (16-17) – 2009 р. – С. 9–13.

Урядовий кур'єр, 2005, 08, 17.08.2005 № 153-154

Урядовий кур'єр, 2006, 03, 30.03.2006 № 60.