Про журнал

Галузь та проблематика

Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право Публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері політичних, соціологічних та правових наук.


Процес рецензування

Етичні норми

Редакція журналу «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямком журналу і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Редакція закликає дотримуватися принципів Кодексу етики наукових публікацій, розробленого Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

Етичні зобов’язання редакторів журналу

Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Не допускається до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю журналу. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу. При прийнятті таких рішень редактор може консультуватися із членами редакційної колегії або рецензентами.

Етичні зобов’язання авторів

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні статті, і якщо автори використовували роботу або слова інших, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках.

Подання ідентичної статті більш ніж в один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог.

Недобросовісні або завідомо неточні ствердження у статті представляють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.

Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.

Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.

 Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

І.П. Голосніченко – д. ю. н., професор, завідувач кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім.  Ігоря Сікорського (головний редактор); П.В. Кутуєв – д. с. н. , професор, завідувач кафедри соціології Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (головний редактор); А.А. Мельниченко – к. філос. н., доцент, декан Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (заступник головних редакторів); А.С. Радей – к. філос. н. (відповідальний секретар); В.А. Мисливий – д. ю. н., професор; В.С. Бакіров – д. с. н., проф., академік НАН України,  зав.  кафедри прикладної соціології, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; А.І. Берлач – д. ю. н., професор кафедри та адміністративного права Київського  національного університету  ім. Тараса Шевченка; І.Л. Бородін – д. ю. н., професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету;  Ю.С. Ганжуров –  д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; А.П.  Горбачик  – к.фіз.-мат. н., доц., декан факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка; Є.І. Головаха  –  д. філос. н., професор, зав. відділом методології та методів соціологічних досліджень Інституту соціології НАНУ; Д.І. Голосніченко – д. ю. н., професор кафедри адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім.  Ігоря Сікорського; Т.О. Гуржій – д. ю. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри комерційного права Національного торговельно-економічного університету; В.М. Денисенко  –  д. політ. н.,  проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. І. Франка; С.О. Макеєв  –  д. с. н., проф.,  зав. відділом дослідження соціальних структур Інституту соціології НАНУ; О.Г. Злобіна  – д. с. н., проф., зав. відділом соціальної психології Інституту соціології НАНУ; Н.В.  Костенко  –  д. с. н., проф., зав. відділом соціології культури та масових комунікацій Інституту соціології НАНУ; О.О. Кравчук – д. ю. н., доцент кафедри господарського та адміністративного права Факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського; І.О. Кресіна – д. політ. н., професор; В.М.  Кулик – д. політ. н., головний  науковий співробітник відділу етнополітології  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; О.Д. Куценко – д. с. н., професор, завідувач кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка; А.А. Козловський – д. ю. н., професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету;  Є.Д. Лук’янчиков – д. ю. н., професор; Б.В. Новіков – д. філос. н., професор; В.М. Ніколаєвський – к. філос. н., професор; С.Ю. Римаренко – д. політ. н., професор; А.О. Ручка – д. філос. н., професор; Л.Є.  Смола – д. політ. н., професор кафедри видавничої справи та редагування ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського; Л.Г. Сокурянська – д. с. н., професор; О.В. Соснін – д.  політ. н., професор; В.І. Судаков – д. с. н., професор; О.А. Фісун – д. політ. н., професор; Л.М. Хижняк – д. с. н., професор; Н.М. Цимбалюк – д. с. н. , професор.

МІЖНАРОДНИЙ СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Степанов Є.І. – д. філос. н., професор, головний науковий співробітник  Інституту соціології  РАН, Президент Міжнародної Асоціації конфліктологів, Москва, РФ; Джеффрі К. Александер – професор соціології Йельського університету, США; Г. Дерлуг’ян – PhD з соціології, професор соціології та публічної політики філіалу Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ОАЄ; Є. Калюжнова – к. е. н., професор університету м.  Редінг, Велика Британія, Директор Центру Євроазійських досліджень; С. Вітмор – PhD  з політології, університет Оксфорд Брукс, Велика Британія; Ч. Сонг – PhD з політології, викладач університету м. Окленд, Нова Зеландія; Пітер Г. Соломон – професор політології, права та кримінології  університету м. Торонто, Канада; Абель Полезе – Ph.D. in Social Sciences, старший науковий співробітник, Інститут політичних наук та врядування, Талліннський технологічний університет, Таллін, Естонія; Пал Тамаш – Ph.D. in  Sociology, професор соціології Університету Корвінус, Будапешт, Угорщина; С.О. Нефьодов – к. фіз.-мат. н., д. істор. н., професор Уральського федерального університету, Єкатеринбург, РФ; А.В.  Коротаєв – д. іст. н., завідувач Лабораторією моніторингу ризиків соціально- політичної дестабілізації Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; М.А. Шабанова – д. с. н., проф., зав кафедри соціально- економічних систем та соціальної політики Науково-дослідного університету «Вища школа економіки», Москва, РФ; Кімітака Мацузато – професор політичних наук Токійського університету, Японія; Моніка Еппінгер – PhD з антропології, викладач соціології права Університету міста Сент-Луїс, США; Дон Калб  – PhD в галузі антропології, професор і завідувач кафедрою соціології та соціальної антропології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Йоанна Конечна-Саламатін – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Войцех Рафаловські – PhD з соціології, асистент-професор соціології Варшавського університету, Варшава, Польща; Джордан Ганс-Морзе – PhD з політології, асистент-професор політології Північно-Західного університету, Еванстон, США; Андраш Бозокі – PhD з політології, професор політології Центрально-Європейського університету, Будапешт, Угорщина; Ерік С. Райнерт – PhD з економіки, професор технології управління та стратегій розвитку, Талліннський технічний університет, Таллінн, Естонія; Кріс Вестон – PhD з економіки, Президент «Вестон консалтинг», Варшава, Польща; Ірина Суріна – доктор соціологічних наук, професор, Поморська академія, Слупськ, Польща; Н. М. Зарубіна – філос. н., професор кафедри соціології Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) МЗС РФ; Ясюк Ева – к.ю.н., Перший проректор Вищої торгівельної школи в Радомі, Польша.

Періодичність публікацій

Періодичність видання - 4 номери на рік.

Історія журналу

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська.