DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).33172

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

О. А. Агарков

Анотація


Систематизовано основні групи соціальних і психологічних проблем адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. На основі результатів дослідження рівня адаптованості студентів-першокурсників і основних труднощів навчання визначено ключові напрями діяльності соціальної служби ВНЗ з вирішення проблеми соціальної адаптації студентів-першокурсників до навчання.

Ключові слова


соціальна робота; соціальна служба; ВНЗ; студентство; соціальна адаптація

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєва Т.В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / Т.В. Алексєєва. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – 22 с.

Бохонкова Ю.А. Особенности социальной адаптации студентов к условиям ВУЗа / Ю.А. Бохонкова // Психолого-педагогічні проблеми розвитку сучасних освітніх технологій. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2004. – С. 45–48.

Витковская М.И. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учёбы в России [Електронний ресурс] / М.И. Витковская, И.В. Троцук // Кафедра социологии. – Российский университет дружбы народов. – Режим доступу до журн. (або сайту): http://www.ecsoman/edu.ru

Ворожбит С.А. Вплив особливостей інтелекту на процес успішної адаптації студентів до університету / С.А. Ворожбит // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2006. – Т. 8. – Вип. 7. – С. 74–79.

Григорьев С.И. Социальная работа с молодёжью / С.И. Григорьев. – М.: МГУ, 2006. – 402 с.

Зеер Э.Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – № 6. – С. 57–79.

Романова Н.Ф. Надання соціальної та психологічної допомоги через створення мережі студентських соціальних служб – як шлях до розв’язання проблем, пов’язаних з адаптацією студентів в процесі професійної соціалізації / Н.Ф. Романова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя. – 2002 – Вип. 27. – С. 285–290.

Романова Н.Ф. Роль студентських соціальних служб у вирішенні соціальних проблем в студентському середовищі / Н.Ф. Романова // Український соціум. – 2004. – № 1. – С. 32–37.

Слободчиков В.И. Упреждающая адаптация как особая образовательная деятельность преподавателей вуза / В.И.Слободчиков, Л.Ф.Мирзаянова // Педагогика. – 2008. – № 6. – С. 68–73.