ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • О. О. Берназюк Європейського університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198177

Ключові слова:

0юридичні послуги, електронна форма, електронний юрист/адвокат, правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасного стану законодавчого регулювання надання юридичних послуг в електронній формі та визначенню перспектив відповідного вдосконалення. Автором обґрунтовано, що в Україні юридичні он-лайн послуги можуть бути двох видів: ті, що передбачають спілкування он-лайн із «реальним» юристом/адвокатом, який надає відповіді на запитання користувача за допомого засобів електронного зв’язку; ті, що повністю надаються за допомогою спеціальної програми, яка самостійно формує документи, консультації тощо. Визначено, що особливістю надання електронної юридичної послуги обох видів є те, що, крім замовника й виконавця послуги, обов’язковим учасником правовідносин у сфері її надання є постачальник послуги проміжного характеру.
На підставі проведеного аналізу законодавчого регулювання електронної форми надання юридичних послуг аргументовано, що в законодавстві України залишаються неврегульовані такі питання, як порядок укладення та правовий статус електронного договору про надання юридичних послуг; забезпечення інформаційної безпеки в контексті гарантування конфіденційності персональних даних та іншої інформації, яка надається користувачем послуги; гарантії якості юридичної послуги й відповідальність виконавця.
Автором розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що регламентує надання електронних юридичних послуг, зокрема обґрунтовано необхідність запровадження ЄСІТС, що дасть змогу надавати деякі види юридичних послуг за допомогою можливостей указаної системи (подання позовних заяв та інших процесуальних документів в електронній формі; отримання інформації про час, місце розгляду судової справи в електронній формі; представництво інтересів особи в суді через засоби відеоконференцзв’язку тощо); урегулювання в законодавстві способу вирішення таких питань, які виникають у зв’язку з наданням електронної юридичної послуги: право отримувача послуги бути проінформованим про постачальника допоміжної інформаційної послуги, розподіл відповідальності за збереження та конфіденційність персональних даних отримувача послуги й іншої інформації, що надається ним для отримання послуги.

Біографія автора

О. О. Берназюк, Європейського університету

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри історії та теорії держави і права

Посилання

Конституція України: Основний Закон від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 No 23-рп/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v023p710-09.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Основні принципи, що стосуються ролі юристів : Міжнародний документ від 07.09.1990. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_313.

Рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 No 13-рп/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v013p710-00#n54.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 No 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 No 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 No 2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 No 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 No 675-VIII. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/675-19.

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 No 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19.

Правила адвокатської етики : Рішення З’їзду адвокатів України від 09.06.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відео конференції : Закон України від 04.07.2012 No 5041-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5041-17.

From the traditional lawyer to the online lawyer: E-lawyer: The new online lawyer 2.0. URL: https://www.legalbono.com/en/blog/e-lawyer-the-new-online-lawyer/.

LegalZoom. URL: https://www.legalzoom.com/.

«Электронный юрист» проверит любой договор в онлайн-режиме. АйТи. 2014. URL: http://www.it.ru/press_center/news/8472/.

У недалекому майбутньому зникне необхідність у реальних засіданнях, а вердикти виноситиме комп’ютер. Закон і бізнес. 2014. No 5 (1147). URL: https://zib.com.ua/ua/63894-u_nedalekomu_ maybutnomu_viroki_vinositime_kompyuter.html.

Ковальчук І.С. Досвід зарубіжних країн з надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації в Україні. Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16–17 травня 2013 р.) / відп. за вип. ВМ Дрьомін; НУ «ОЮА». Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса : Фенікс, 2013. Т. 2. С. 223–225.

Полярна В.Л., Рябець В.В. Європейські практики надання електронних послуг в правоохоронній діяльності та перспективи їх впровадження в Україні. Київ, 2017. 36 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Право