ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Автор(и)

  • М. Г. Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140523

Ключові слова:

Антське царство, військо, воєнна демократія, військовий союз, вождь, держава, етнос, народні збори, рада, слов’яни, судова система, український народ, цар

Анотація

У статті розглядається проблема генезису східнослов’янського етносу, зародження і формування держави антів, яка, на думку українських вчених , є витоками української державності, що передували виникненню Київської Русі.

Біографія автора

М. Г. Тараненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Баран В.Д. Давні слов’яни, – К.: Видавничий дім «Альтернативи». – 1998. – 336 с.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Видавництво поліграфічний центр «Знання». – 1993. – 208 с.

Брайчевський М. Ю. Стародавні східні слов’яни. Нариси з стародавньої історії УРСР. – Вид. АН УРСР. – К., 1957.

Грушевський М.С. Анти // Записки НТШ.- Львів,.- Т. ХХІ, кн. 1. – 1898. – С. 1-16

Грушевський М. Звичайна схема «Руської» історії й справа національного укладу історії східного слов’янства. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrs/hrs02.htm

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – Спб. – 1904. – 382 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1913. – 524 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн., Т.1. – К., 1991. – 736 с.

Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид.: доопр і доповн. – К.: «Генеза» – 2001. – 1136 с.

Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України.- Київ: Абрис, 1994, 256 с.

Енциклопедія Історії України: в 10 т. /Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка. Т. 1. – 2003. – 688 с.

Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський (кер. авт. кол.) В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко та ін. За ред.. А.С. Чайковського. – К: Юрінком-Інтер, 2006. – 512 с.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю Зайцев. – Львів: Світ. – 1996. – 488 с.

История России с древнейших времен до конца ХVІІ века/А.П. Новосельцев, А. И. Сахаров, В.И. Буганов, В. Д. Назаров;отв. ред. А. И. Сахаров, А.П. Новосельцев. – М. Издательство АСТ, 1997. – 576 с.

Иордан О происхождении и деяниях готов. – М.: Изд-во вост. лит., 1960. – 436 с.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К., Україна. – 1993. – 380 с.

Костомаров Н. Две русские народности // Костомаров Н. Исторические монографии и исследова- ния. – СПб. – 1863. – Т. 1. – 508 с.

Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів: Видавництво «Світ». – 1992. – 557 с.

Маркевич Н. История Малороссии. – М. – 1842. – Т. 1. – 388 с.

Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посібник. – К.: Товариство « Знання», КОО, 1999. – 662 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т., т. 1 До середини XVII століття. – К.: Либідь. – 1992. – 640 с.

Прокопий Кесарийский. Война с готами// Пер. С. П. Кондратьев. – М.: Арктос, 1996. – 167 с.

Рудюк С. Як створити образ ворога? Україна в російських підручниках // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/istpravda.com.ua/digest/2011/09/18/54961

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь. – 1999. – 480 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С. Чайковський (кер.) О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс та ін.). – К.: Юрінком-Інтер. – 2003. – 656 с.

Щербаківський В.М. Формація української нації, Прага, 1940.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (від. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл». – т. 1. (А-). – 1998. – 672 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Право