DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140523

ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

М. Г. Тараненко

Анотація


У статті розглядається проблема генезису східнослов’янського етносу, зародження і формування держави антів, яка, на думку українських вчених , є витоками української державності, що передували виникненню Київської Русі.

Ключові слова


Антське царство; військо; воєнна демократія; військовий союз; вождь; держава; етнос; народні збори; рада; слов’яни; судова система; український народ; цар

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран В.Д. Давні слов’яни, – К.: Видавничий дім «Альтернативи». – 1998. – 336 с.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Видавництво поліграфічний центр «Знання». – 1993. – 208 с.

Брайчевський М. Ю. Стародавні східні слов’яни. Нариси з стародавньої історії УРСР. – Вид. АН УРСР. – К., 1957.

Грушевський М.С. Анти // Записки НТШ.- Львів,.- Т. ХХІ, кн. 1. – 1898. – С. 1-16

Грушевський М. Звичайна схема «Руської» історії й справа національного укладу історії східного слов’янства. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrs/hrs02.htm

Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – Спб. – 1904. – 382 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1913. – 524 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кн., Т.1. – К., 1991. – 736 с.

Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид.: доопр і доповн. – К.: «Генеза» – 2001. – 1136 с.

Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України.- Київ: Абрис, 1994, 256 с.

Енциклопедія Історії України: в 10 т. /Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка. Т. 1. – 2003. – 688 с.

Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський (кер. авт. кол.) В.І. Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко та ін. За ред.. А.С. Чайковського. – К: Юрінком-Інтер, 2006. – 512 с.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю Зайцев. – Львів: Світ. – 1996. – 488 с.

История России с древнейших времен до конца ХVІІ века/А.П. Новосельцев, А. И. Сахаров, В.И. Буганов, В. Д. Назаров;отв. ред. А. И. Сахаров, А.П. Новосельцев. – М. Издательство АСТ, 1997. – 576 с.

Иордан О происхождении и деяниях готов. – М.: Изд-во вост. лит., 1960. – 436 с.

Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К., Україна. – 1993. – 380 с.

Костомаров Н. Две русские народности // Костомаров Н. Исторические монографии и исследова- ния. – СПб. – 1863. – Т. 1. – 508 с.

Крип’якевич І. П. Історія України. – Львів: Видавництво «Світ». – 1992. – 557 с.

Маркевич Н. История Малороссии. – М. – 1842. – Т. 1. – 388 с.

Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посібник. – К.: Товариство « Знання», КОО, 1999. – 662 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т., т. 1 До середини XVII століття. – К.: Либідь. – 1992. – 640 с.

Прокопий Кесарийский. Война с готами// Пер. С. П. Кондратьев. – М.: Арктос, 1996. – 167 с.

Рудюк С. Як створити образ ворога? Україна в російських підручниках // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/istpravda.com.ua/digest/2011/09/18/54961

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь. – 1999. – 480 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд. А.С. Чайковський (кер.) О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс та ін.). – К.: Юрінком-Інтер. – 2003. – 656 с.

Щербаківський В.М. Формація української нації, Прага, 1940.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (від. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл». – т. 1. (А-). – 1998. – 672 с.