DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119222

Агресивна поведінка та злочинність, її види на сучасному етапі

В. О. Михайлов

Анотація


У статті розглядаються проблеми агресивної поведінки і злочинності співвідношення соціальних, антропологічних та культурно-історичних факторів в природі агресивної злочинності та її тенденції на сучасному етапі.


Ключові слова


агресія; агресивна поведінка; агресивна злочинність; кримінологічна характеристика; профілактика злочинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонян Ю. М. Кримінологія : избр. лекции / Ю. М. Антонян. – М. : Логос, 2004. – 448

с.

Бандурка А. М. Преступность в Украине : причины и противодействие : монография /

А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. – Харьков : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. – 368 с.

Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія / О. М.

Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. –

с.

Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / А. Ф.

Зелинский. – Харьков : Вища школа, 1986. – 168 с.

Криминология / А. А. Герцензон, В. К. Звирбуль, В. Л. Зотов и др. – [2-е изд., испр. и

доп.]. – М. : Юридическая литература, 1968. – 472 с.

Курс кримінології: Загальна частина : підручник : у 2 кн. / О. М. Джужа, П. П.

Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика / О. М. Литвак. – К. : Україна,

– 167 с.

Ломброзо Ч. Геніальність і божевілля : паралель між великими людьми і

божевільними / Ч. Ломброзо. пер. з італ. К. Тетюшинової . – К. : Україна, 1995. – 276 с.

Фрейд З. Разделение психологической личности//Введение в психоанализ. Лекции. –

М., 1998. – С.334-349.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. – Т.1. – С.365.