DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119207

Роль етнічних стереотипів у процесі формування толерантності на прикладі болгар Одещини

Н. О. Нікон

Анотація


У статті розглянуто етнічні стереотипи як один із чинників міжетнічної толерантності, формування якої можливе завдяки гармонійним міжетнічним відносинам, що не аби як
актуалізується в кризових періодах. Досліджено одну з найчисельніших та найактивніших етнічних груп південного регіону – болгарську, яка приймає безпосередню участь у його
функціонуванні. На її прикладі проаналізовано ставлення до інших етнічних груп, що проживають поруч, а також розкрито вплив стереотипів на формування міжетнічної толерантності.


Ключові слова


етнічні стереотипи; автостереотипи; гетеростереотипи; толерантність; міжетнічні відносини; етнічна група

Повний текст:

PDF

Посилання


Арбєніна В. Л. Етносоціологія / В. Л. Арбєніна. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2009.

– 360с.

Бандурка А. М., Друзь В. А. Этнопсихология / А. М. Бандурка, В. А. Друзь. – Харьков:

Изд-во Ун-та внутр. дел, 2000. – 240с.

Баранова Т. С. Психологическое исследование социальной идентичности / Т. С.

Баранова // Социальная идентификация личности. – М.: Институт социологии РАН,

– 2 (Книга 2). – С. 202–237.

Баронин А. С. Этническая психология / А. С. Баронин. – Киев: «Тандем», 2000. –

с.

Державний комітет статистики України (Держкомстат України). [Електронний ресурс]

– Режим доступу: http://www.ukrcensus.gov.ua /results/general/nationality/odesa.

Етносоціологія: терміни та поняття / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю.,

Данилюк І.В., Малиновська О.А.; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка;

Центр сучасного суспільства. – Київ, 2003. – 279 с.

Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник / В. Г. Крысько. – Мн.:

«Харвест», М.: АСТ, 2001. – 688с.

Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения / В. Г. Крысько. – М.:

«Экзамен», 2002. – 448с.

Коч С. В. Особенности процессов этнической идентичности в среде болгар-

переселенцев Одесской области / С. В. Коч // Дриновський збірник. – 2009. – Т.3. –

С.286–294.

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними

Всеукраїнського перепису населення 2001 року / За ред. О. Г. Осауленка. – К.:

Держкомстат, 2003. – 245 с.

Katz D., Braly K.W. Racial stereotypes of one hundred college students / D. Katz, K. W.

Braly // The Journal of Abnormal and Social Psychology. – 1933. –Vol. 28. – №3 – P. 280–