DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119189

Історія становленння кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів

В. М. Нікітенко

Анотація


Статтю присвячено історії криміналізації діянь, пов’язаних із фальсифікацією доказів. Автор аналізує історично-правові документи, якими передбачена відповідальність за їх вчинення, та приходить до висновку щодо врахування окремих положень правових пам’яток минулого в процесі удосконалення кримінального законодавства України


Ключові слова


фальсифікація; підроблення; докази; кримінальне покарання

Повний текст:

PDF

Посилання


Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної

Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія / М. І. Хавронюк. – К. :

Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

Грищук В.К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства / Грищук В.К. – Львів:

Львівський університет, 1993. – 137 с.

Мельніченко М. І. Кримінальна відповідальність осіб, які здійснюють досудове

розслідування, за вчинення злочинів проти правосуддя: історико-правовий аспект / М. І.

Мельніченко // Вісник Національної академії прокуратури. 2014. – № 3 (36). – С. 113–119.

Максимович Р. Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України :

[монографія] / Р. Л. Максимович. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ,

– 304 с.

Ершова Н.В. История развития норм о подложности судебного доказательства в

российском процессуальном законодательстве // Актуальные проблемы российского права,

– № 3(28). – С. 319-324.

Тучков С.С. Підроблення як способ вчинення злочину : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 /

Тучков Сергій Сергійович. – Запоріжжя, 2005. – 215 с.

Жижиленко А.А. Подлог документов. Историко-догматическое исследование. – СПб.:

Невская типография, 1900. – 746 с.

Памятники русского права / [под ред. С. В. Юшкова]. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1952.

– (Вып. 1: Памятники права Киевского государства Х–ХІІ вв. / [составитель А. А. Зимин]. –

с.).

Волкова И.А. Ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу:

дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2005. – 169с.

Российское законодательство X—XX века в в 9 т. – Т. 2 : Законодательство Древней

Руси / под ред. О. И. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1985. – 432 с.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года: за виданням 1855 року. – Мінск, 2003. –

С. 35–63. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/statut2/st1566_07.htm

Российское законодательство X-XX веков в 9 т. – Т. 3. Акты Земских соборов / под

ред. О. И. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1985. – 512 с.

Благодарь И.С. Фальсификация доказательств (ответственность и вопросы

квалификации): дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2008. – 221с.

Российское законодательство X-XX веков в 9 т. – Т. 4 : Законодательство периода

становления абсолютизма / под ред. О. И. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1985. –

с.

Остапенко Я.С. Розвиток кримінального законодавства, що передбачає

відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н.е. –

початок XX століття) / Я. С. Остапенко // Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 (11) :

збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015. –

С. 199-208. 16. Уложение о наказанихъ уголовныхъ и исправительныхъ. – Санктпетербургъ,

– 898 с.

Будаєва Ю.В. Уголовно-правовые проблемы с фальсификацией доказательств : дисс.

…канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2004. – 217с.

Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. – СПб. : Изд. В. П. Анисимова, 1903. – 250 с.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523

Уголовный кодекс УССР : в ред.. 1927 г. – [2-е оф. изд.]. – Х. : Юриздат, 1927. – 110 с.

Уголовный кодекс Украины (ВС УССР) от 28 декабря 1960 г. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page