DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119181

Деякі питання колізійного регулювання міждержавного усиновлення

І. О. Гожій

Анотація


У статті розглянуті деякі питання регулювання відносин міждержавного усиновлення колізійними нормами внутрішнього законодавства країн різних правових систем. Зроблені
пропозиції щодо вдосконалення законодавчого визначення процедури міждержавного усиновлення в Україні.


Ключові слова


усиновлення; іноземний елемент; вибір компетентного правопорядку; особистий закон

Повний текст:

PDF

Посилання


Сімейний кодекс України [Текст]: від 10.01.2002 р. № 2947 - III// Відомості Верховної Ради

України. - 2002.- № 21-22, с.135.

Про охорону дитинства [Текст]: закон України від 26.04.2001 р. № 2402 - III// Відомості

Верховної Ради України. - 2001, - № 30, с.142.

Про міжнародне приватне право [Текст]: закон України від 23.06.2005 р. №2709 - IV//

Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №32, с.422.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за

дотриманням прав усиновлених дітей

[ Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10. 2008 р. №905. - Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF.

Про затвердження Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без

дотримання строків перебування на обліку в центральному органі виконавчої влади до

повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, а також до

досягнення дитиною п'яти років [Електронний ресурс]: наказ Міністерства охорони здоров'я

України від 27.12.2011 р. № 973. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0352-

Міжнародне усиновлення в Україні [ Електронний ресурс]: інформація Міністерства

закордонних справ України за станом на 12.02.2017 р. - Режим доступу:

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/adoption.

Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: федеральний закон Австрії від

06.1978 р. - Режим доступу: https://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/040101.

Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: федеральний закон Швейцарії від

12.1987 р. - Режим доступу: https://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/042901

Кодекс Республіки Білорусь про щлюб і сім'ю [ Електронний ресурс]: закон від 9 липня 1999

року № 278 - 3. - Режим доступу: http://kodeksy.by/kodeks-o-brake-i-semie/statya-233.

Сімейний кодекс Російської Федерації [Електронний ресурс]: федеральний закон. - Режим

доступу: http://stskrf.ru/165.

О мерах воздействия на лиц, причасных к нарушениям основопологающих прав и свобод

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации [Електронний ресурс]: закон від

12.2012 №272-Ф3. - Режим доступу:https://rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.html.

Усыновление в Великобритании: особенности правового регулирования [Електронний

ресурс]: - Режим доступу: http://arbir.ru/miscellany/U18S849E55442

Заборовський В.В. Міжнародне усиновлення: проблемні аспекти [Електронний ресурс]: -

Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/4670.

Погорецька Н.В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання [Електронний ресурс]: -

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2011-3/11pnvupp.pdf.

Богуславский М.М. Международное частное право: учебник/ М.М. Богуславский. - 6-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Норма, 2011.