DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119158

Різні моделі електронного врядування як різні шляхи до модернізації

О. Є. Кучко

Анотація


25 років після СРСР в Україні відбуваються постсоціалістичні трансформації. Останні два роки через значні соціально-політичні зміни в країні вони отримали новий імпульс та можливості для прискорення модернізації, сприятливі умови для реформ. Однією з важливих реформ та інструментом модернізації наразі виступає електронний уряд. Його впровадження є однією з умов переходу від традиційного суспільства до сучасного та інформаційного.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та

його імплементація в Україні / Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Молодий вчений. – 2015. –

№ 11 (26), частина 3. – с. 148.

Д. Дэвид, Джери Дж. Большой толковый социологический словарь, 2001 г.

Риженко О. В. Розвиток електронного урядування в Україні: сучасний стан,

ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 1/2 (29/30) 2016

проблеми та перспективи / О. В. Риженко // Дні інформаційного суспільства – 2015 p. [Текст] :

матер. щоріч. наук.-практ. конф. — К. : Видавництво “Тезис”, 2015. — С. 113—115.

Трахтенберг А.Д. Электронное правительство: состоится ли «изобретение государства

заново»? // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения

Российской академии наук. Вып. 11. Екатеринбург: УрО РАН, 2012. С. 285 – 297.