Правові засади здійснення реформи децентралізації органів виконавчої влади в Україні

Автор(и)

  • О. М. Антонюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242875

Ключові слова:

реформа децентралізації влади, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, акти стратегічного характеру, нормативно-правове підґрунтя

Анотація

Статтю присвячено визначенню нормативно-правового підґрунтя здійснення реформи децентралізації органів виконавчої влади в Україні та окресленню на цій підставі подальших напрямів розвитку законодавства у відповідній сфері. Автором охарактеризовано положення актів стратегічного характеру у сфері здійснення реформи децентралізації органів виконавчої влади. Обґрунтовано, що в Україні заплановано поступове утворення трьох рівнів організації системи органів публічного управління: державний, регіональний та місцевий. Доведено, що оптимізація організації публічної влади на місцях має здійснюватися за рахунок укрупнення територій та об’єднання громад із метою забезпечення спроможності останніх, а також розширення повноважень органів місцевого самоврядування та звуження повноважень місцевих державних адміністрацій та інших державних місцевих органів виконавчої влади. Досліджено проєкти законів, прийняття яких слід визнати нагальною необхідністю для подальшого здійснення реформи децентралізації органів виконавчої влади. Аргументовано, що до таких віднесено прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», в якому слід закласти конституційно-правові засади організації органів виконавчої влади на державному, регіональному та місцевому. Доведено, що прийняття Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій України» є необхідним з огляду на потребу визначити засади утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів тощо. Автором визначено головні здобутки у сфері нормативно-правового регулювання здійснення реформи децентралізації виконавчої влади. Обґрунтовано, що до таких здобутків слід віднести поступову передачу функцій щодо надання адміністративних послуг до органів місцевого самоврядування. Встановлено, що система органів виконавчої влади на місцевому рівні організована таким чином, щоб забезпечити максимальну участь населення у прийнятті управлінських рішень в різних сферах, а також щоб забезпечити підвищення ефективності та якості надання адміністративних послуг.

Біографія автора

О. М. Антонюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри господарського та адміністративного права
факультету соціології і права

Посилання

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text.

Про Рекомендації парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування» : Постанова Верховної Ради України від 15.12.2005 № 3227-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3227-IV#Text.

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія; за ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : проєкт Закону від 13.12.2019 реєстр. № 2598. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644.

Про засади адміністративно-територіального устрою України : проєкт Закону від 24.01.2020 реєср. № 2804. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67986.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/385-2014-%D0%BF#Text.

Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text.

Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1013-2017-%D1%80#Text.

Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text.

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text.

Моніторинг реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади : інформація Міністерства розвитку громад та територій України станом на 09.04.2021. URL: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 № 79-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів : Закон України від 14.03.2017 № 1923-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-19#Text.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань : Закон України від 26.11.2015 № 835-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-19#Text.

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 26.11.2015 № 834-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/834-19#n478.

Ухач В., Сирко У. Законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування в Україні (теоретико-правовий аспект). Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 1 (13). С. 42-48.

Коркуна О.І., Коркуна І.І., Цільник О.Я. Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2(136). С. 16–19.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право