РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ТА ПОВАГИ ДО ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Автор(и)

  • Н. Скідан Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306750

Ключові слова:

верховенство права, Україна, Конституційний Суд України, Верховний Суд, судова практика

Анотація

Верховенство права є основою сучасних демократичних правових систем, а також важливою умовою їх подальшого існування. На законодавчому рівні воно було визнане в Україні з моменту прийняття Конституції України у 1996 році, і процес установлення демократичних цінностей триває й донині. У цій науковій статті досліджуються розвиток та дотримання та поваги до верховенства права через судовий процес для досягнення його мети щодо здійснення правосуддя. Незважаючи на те, що в більшості розвинених європейських країн загально визнана правова традиція, за якою конституційна юрисдикція має перевагу над загальною юрисдикцією, а отже, Конституційний Суд над Верховним Судом. Однак правова реальність України свідчить про те, що в державі сформувався протилежний сценарій. Однак, як було продемонстровано авторкою, український підхід, хоча і дуже самобутній, не суперечить міжнародним принципам щодо забезпечення верховенства права судами. Крім того, основні законодавчі положення повністю відповідають критеріям міжнародного та європейського права. Проте у дослідженні резюмовано, що надмірна активність Верховного Суду здається помітним недоліком через занадто великий обсяг його судової практики. Наприклад, протягом першої половини 2023 року Верховний Суд розглянув загалом 63 406 апеляційних та судових справ, включаючи 5 433 у сфері кримінальної юстиції та 7 174 з урахуванням справ та матеріалів, які не були розглянуті у попередньому році (Верховний Суд, Аналіз здійснення правосуддя). Це є причиною, чому українська правова система стикається з проблемою встановлення правової визначеності, яка є однією з ключових характеристик сталого та демократичного правосуддя (Consultative Council of European Judges, 2017). У статті визначено, що наразі не тільки ця проблема залишається невирішеною українським законодавцем, а також наголошено на важливості та необхідності визначення статусу судової практики в країні загалом, так само як і впливу Верховного Суду на забезпечення верховенства права. На думку авторки, існують кілька варіантів для подолання цих викликів, які повинні бути вирішені негайно з огляду на триваючу війну та майбутній вступ України до Європейського Союзу. За результатами дослідження, представленими у цій статті, пропонується прийняти дві законодавчі пропозиції. По-перше, визнати судову практику джерелом права, а саме правові позиції, встановлені в рішеннях Верховного Суду. По-друге, вони повинні бути опубліковані у визначеній формі, щоб розглядатися як джерело права. Для чіткої ідентифікації рішень Верховного Суду, що містять юридичні висновки і є джерелом права, у дослідженні запропоновано обрати підхід їх окремого опублікування від інших рішень, які такого статусу не мають. До прикладу, це може бути їх окреме видання у відповідних документах/збірках тощо, які призначені з цією метою. Більше того, авторкою резюмовано, що такий інструмент вже існує, хоча і офіційно не вважається таким. Відповідно до результатів цього дослідження, огляди та дайджести судової практики Верховного Суду є наглядним прикладом саме цього інструменту.

Посилання

About the Consultative Council of European Judges. Consultative Council of European Judges. URL: https://www.coe.int/en/web/ccje/about-the-ccje (Last accessed: 13.11.2023).

Case law, Czech Republic. European Justice. URL: https://e-justice.europa.eu/6/EN/national_legislation?CZECH_REPUBLIC&member=1 (Last accessed: 10.01.2024).

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE. 5-29 June 1990. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf (Last accessed:17.01.2024).

European Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. COM(2022) 407 final, Brussels, 17 June 2022.

European Commission Staff Working Document. “Ukraine 2023 report”. SWD(2023) 699 final, Brussels, 8 November 2023.

European Council conclusions. EUCO 1/23, Brussels, 9 February 2023. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2023-INIT/en/pdf (Last accessed: 11.01.2024).

European Council conclusions. EUCO 24/22, Brussels, 23-24 June 2022. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf (Last accessed:11.01.2024).

Follow-up Opinion to the Opinion “On the Draft Law “On amendments to certain legislative acts of Ukraine on improving the procedure for the selection of candidate for the position of judge of the Constitutional Court of Ukraine on a competitive basis,” CDL-AD(2023)022, adopted by the Venice Commission at its 135th Plenary Session, Venice, 9-10 June 2023. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)022-e (Last accessed: 15.01.2024).

Geoffrey De Q Walker. The Rule of Law: Foundation of Constitutional Democracy. Melbourne: Melbourne University Press, 1988. 475 p.

Hanna Suchocka. Are the Venice Commission’s Standards on the Rule of Law Still Valid?. In Venice Commission – Thirty year quest for democracy through law, edited by S. Granata-Menghini, Z. Caga Tanyar, 643-644. Lund: Juristförlaget i Lund, 2020.

K. Tuori. The Common Core of the Rule of Law and the Rechtsstaat. Право України. 2013. № 4. С. 14–17.

Luis López Guerra. The Judiciary and the Separation of Powers. Conference for Constitutional and Supreme Court Judges from the Southern African Region (Siavonga, Zambia, 12–13 February 2000), CDL-JU (2000)21. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLJU(2000)021-e (Last accessed: 25.12.2023).

McCorquodale (ed.). The Rule of Law in International and Comparative Context. BIICL, 2010. 272 p.

Nataliia Skidan. Correlation between the categories of ‘sources’ and ‘forms’ of law in the criminal procedural study of case law in Ukraine. Другий аспірантський круглий стіл за курсом «Форми (джерела) права», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, 17 червня 2022. С. 56–60. URL: https://www.academia.edu/83398714/Correlation_between_the_categories_of_sources_and_forms_of_law_in_the_criminal_procedure_study_of_case_law_in_Ukraine?source=swp_share (Last accessed: 25.12.2023).

Nejvyšší soud. Role of the Court. URL: https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/AbouttheCourt~RoleoftheCourt?Open&area=About%20the%20Court&grp=Role%20of%20the%20Court&lng=EN (Last accessed: 29.01.2024).

Rachit Garg, Tejaswini Kaushal. Separation of Powers. iPleaders, 3 October 2022. URL: https://blog.ipleaders.in/separation-of-powers/ (Last accessed: 27.11.2023).

Report on the Rule of Law, CDL-AD(2011)003rev, adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session, Venice, 25–26 March 2011.

Rule of Law, Black’s Law Dictionary, 2nd Ed. URL: https://thelawdictionary.org/case-law/ (Last accessed: 13.11.2023).

Serhiy Holovaty. Promoting the Rule of Law in Ukraine: Hanna Suchocka’s Contribution. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/holovaty_s._promoting_the_rule_of_law_in_ukraine_hanna_suchockas_contribution_2023_0.pdf (Last accessed: 05.12.2023).

The Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th plenary session, Venice, 11-12 March 2016. URL: https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf (Last accessed: 19.01.2024).

Urgent Follow-up Opinion to the Opinions “On the Law “On amendments to certain legislative acts of Ukraine to clarify the provisions on the competitive selection of candidate for the position of judge of the Constitutional Court of Ukraine,” CDL-PI(2023)022, Issued on 25 September 2023 pursuant to Article 14a of the Venice Commission’s Rules of Procedure, 25 September 2023.

What Is the Rule of Law? World Justice Project. URL: https://worldjusticeproject.org/about-us/overview/what-rule-law (Last accessed: 19.01.2024).

Аналіз здійснення правосуддя Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду у першому півріччі 2023 року. Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Analiz_statistika_KKS_1_pivr_2023.pdf (дата звернення: 12.01.2024).

Верховний Суд. Facebook, 6 листопада 2023. URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742480594586500&set=a.341097734724790&type=3&ref=embed_post (дата звернення: 10.11.2023).

Верховний Суд. Facebook, 7 березня 2024. URL: https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/pfbid02uVEKUH9XmGWUzHCMWD43msbukZb3nr5LKABDSfuCNVEsUeHJYgT3KJi2TQ7H9HQz (дата звернення: 07.03.2024).

Звіт про здійснення правосуддя Верховним Судом за перше півріччя 2023 року. Верховний Суд. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/zvi/1_Zvit_1_VS_pivr_2023_1.pdf (дата звернення: 12.01.2024).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI.

Огляд практики Суду Європейського Союзу. Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_SES_04_07_2023.pdf (дата звернення: 12.01.2024).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV.

Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV.

Про місце судової влади та її відносини з іншими гілками влади в сучасних демократіях: Висновок № 18 Консультативної ради європейських суддів від 16 жовтня 2015 року. Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної ради європейських суддів : оф. видання / упоряд. А. О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. С. 741–772.

Про роль національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та європейського права: Висновок № 9 Консультативної ради європейських суддів від 10 листопада 2006 року. Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної ради європейських суддів : оф. видання / упоряд. А. О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. С. 411–423.

Про роль судів у забезпеченні єдності застосування права: Висновок № 20 Консультативної ради європейських суддів від 10 листопада 2017 року. Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної ради європейських суддів : оф. видання / упоряд. А. О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. С. 827–844. 35. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII.

Про якість судових рішень: Висновок № 11 Консультативної ради європейських суддів від 18 грудня 2008 року. Documents of the Consultative Council of European Judges = Документи Консультативної ради європейських суддів : оф. видання / упоряд. А. О. Кавакін. 3-тє вид., допов. Київ : Видавничий Дім «Ратіо Деціденді», 2020. С. 497–516.

Щодо окремих статистичних результатів діяльності Конституційного Суду України – запит до: Конституційний Суд України. Доступ До Правди. URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/shchodo_okriemikh_statistichnikh (дата звернення: 22.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Право