DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).36163

АКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

О. О. Кравчук

Анотація


Розглядаються акти реалізації прав і обов’язків учасників правовідносин як елемент механізму адміністративно-правового регулювання управління державною власністю в Україні. Зроблені висновки і пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання такого управління.

Ключові слова


акти реалізації прав і обов’язків; механізм адміністративно-правового регулювання; державна власність; державне майно; управління державною власністю

Повний текст:

PDF

Посилання


Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І. П. Голосніченко. – К., 1991. – С. 103.

Фалькина Т. Ю. Формы реализации права и механизм их осуществления: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. Ю. Фалькина; Уральский юрид. ин-т МВД РФ. – Екатеринбург, 2007. – С. 8, 34.

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С. С. Алексеев. – М, 1966. – 188 с.

Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: Монографія / І. С. Гриценко. – К., 2007. – С. 329–331.

Тихомиров Ю. А. Управление делами общества (субъекты и объекты управления в социалистическом обществе) / Ю. А. Тихомиров. – М., 1984. – С. 76.

Тимошенко В. І. Особистісна сторона протиправної поведінки / В. І. Тимошенко. // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Випуск 54. – С. 13–14.

Советское административное право. Государственное управление и административное право. / Ред. кол. Ю. М. Козлов, Б. М. Лазарев, А. Е. Лунев, М. И. Пискотин. – М.: Юрид. Лит., 1978. – С. 34.

Дягилев А. В. Управление федеральным имуществом: дис… канд. юрид. наук: 12.00.14 / А. В. Дягилев. – М., 2001. – С. 46.

Тимощук В. П. Адміністративний акт: поняття та ознаки / В. П. Тимощук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. – Спеціальний випуск у 2 ч. – Ч. 2. – С. 188–189.

Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. / В.Л.Пількевич; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – С. 13.

Братусь С. Н. Имущественные и организационные отношения и их правовое регулирование в СССР / С. Н. Братусь // Вопросы общей теории советского права. Сборник статей под ред. проф. С. Н. Братуся. – М., 1960. – С. 108.

Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади / Р. Ширшикова // Юридична Україна. – 2007. – №4. – С. 53.

Карасс А. В. Право государственной социалистической собственности. Объекты и содержание / А. В. Карасс. – М., 1954. – С. 132.

Сакулина Л. Л. Механизм административно-правового регулирования реализации права граждан на информацию: дис... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Л. Л. Сакулина; Московский ун-т МВД России. – Москва, 2006. – 210 с.

Григорьев А. С. Механизм индивидуального правового регулирования общественных отношений: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. С. Григорьев; Тюмен. юрид. ин-т МВД России. – Тюмень, 2011. – С. 12.

Первомайський О. О. Управління об’єктами комунальної власності / О. О. Первомайський // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Тези доп. та наук. повідомлень семінару молодих вчених (м.Харків, 14-15 вересня 2001 р.) / За ред. М. І. Панова. – Х., 2001. – С. 29.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. / Т. О. Коломоєць. – К., 2011. – С. 40–41.

Матненко А. С. Управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации: организационно-правовые проблемы: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. С. Матненко; Омский госуд. ун-т. – Омск, 1999. – С. 24–25.

Мелькумов И. В. Правореализующий договор в механизме правового регулирования: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / И. В. Мелькумов; Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний. – Владимир, 2007. – С. 8.

Макаренко Л. О. Реалізація права в контексті мети правового регулювання / Л. О. Макаренко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин / К., 2012. – С. 34–36.

Указ Президента України від 22 липня 1998 р. №810/98 „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.