ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ У СФЕРІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. О. Одінцова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Ukraine
  • Є. В. Дергачов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).36160

Анотація

В даній статті було проаналізовано наукові та законодавчі визначення поняття «право на інформацію» та його складові елементи. Крім того, були зазначені та досліджені деякі особисті немайнові права, в яких присутня інформаційна складова. З аналізу доктринальних позицій щодо виділення інформаційного елемента в особистих майнових правах були підведені підсумки дослідження відносно співвідношення права на інформацію та інформаційних прав в даній сфері.

Біографії авторів

О. О. Одінцова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

кандидат юридичних наук, доцент

Є. В. Дергачов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрант

Посилання

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 16 січня 2003 р. № 435-4 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 4. – Ст. 19.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

Агарков М.М. Право на имя / М.М. Агар-ков // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / М.М. Агар-ков. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2002. – Т. 2. – 452 c.

Бачило И.Л. Право собственности на информационные ресурсы // Информационные ресурсы России. – 2001. – №2. – С. 29-34.

Бермічева О.В.. Індивідуальність людини і право на індивідуальність особистості. Вісник академії адвокатури України. № 3 (22). – 2011. С. 11-20.

Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – №4. – С. 22-36.

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юрид.наук: 12.00.03. – Київ, 2006.

Огородов Д.В. Правовое регулирование отношений в информационной сфере: Автореф. дис…канд. юр. наук. 12.00.03 / Академия РАН. – М., 2002. – 21 c.

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М. : Статут, 2001. – 354 c.

Рассолов М.М. Информационное право. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.

Снытников А.А. Информация как объект гражданско-правовых отношений: Автореф. дис. канд. юр. наук. 12.00.03 / Академия МВД России. – С-Пб., 2000. – 21 c.

Стефанчук Р.О. До питання про поняття та зміст права на честь та гідність / Р.О. Стефанчук // Правова держава. – 2004. – Вип. 15. С. 229-239.

Хавжокова З.Б. Защита чести, достоинства и деловой репутации: теория и практика гражданско правового регулирования: дис.канд.юрид.наук: 12.00.03 / З.Б. Хавжокова. М.: 2009.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право