ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Автор(и)

  • Єва Ясюк Вища торгова школа в Радомі, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).36159

Ключові слова:

право Європейського Союзу, acquis communautaire, порушення боргових зобов’язань, держави-члени Європейського Союзу

Анотація

Автор статті торкається проблематики, що стосується порушення договірних зобов'язань державами-членами Європейського Союзу. Показує наслідки, які з'являються у випадку допущення державою-членом ЄС такого порушення. Одночасно піддає проникливому аналізу відповідні статті права Європейського Союзу, що стосуються цієї теми.

Біографія автора

Єва Ясюк, Вища торгова школа в Радомі

Кандидат юридичних наук, декан юридичного факультету

Посилання

См. G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Wolter Kluwer businnes, Warszawa 2009, oraz a. Wróbel, Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/5 – 6, s. 477, S. Bierant, Przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania organów stosujących prawo (w:) E. Piątek (red.) Prawo polskie a prawo UE, Warszawa 2003, s. 102.

G. Rydlewski, Problemy europeizacji administracji publicznej [w:] J. Czaputowicz (red.) Administracja publiczna wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s.100 – 101, zob. także: I. Lipowicz, Europeizacja administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, A. I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne w Europie, Kantor wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, T. Jasudowicz, Europejskie standardy funkcjonowania administracji (w:) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.)Prawa człowieka i ich ochrona, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 563 – 610.

M. Kamiński, Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 4, s. 22 – 27 oraz M. Kamiński, Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne (cz. II), „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 5, s. 22 – 24.

См. Приговор Трибунала Справедливости по делу Stauder против города Ульм (29/69, ECR1969, s. 419

S. Wrzosek, Dobra administracja. [w] M. Domagała, A. Haładyj, A. Wrzosek (red.) Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010, s. 41

Дело T – 211/02, ECR 2002, s. II – 3781.

А. Dauter – Kozłowska, Prawo do dobrej administracji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej administracji [w:] C. Mik, K. Gałka (red.)Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Dom organizatora, Toruń 2009, s. 338 – 339.

См. Orz.2004, s. I – 837.

См. так же: B. Bomanowski, Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym.

Problematyka klasyfikacji wybranych przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (w:)I. Я. КАЦЦН I ДРУГИЕ (red.) AKTYAЛЬНI ПИТАННЯ РEФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИИСТЕМИ УКРАЇНИ, Wołyński Narodowy Uniwersytet Lesi Ukrainki, Łuck 2010, s. 130 – 132.

А. Wróbel (red.), red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kantor

Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.s. 21.

Дело 68/79 Hans Just v. Duńskie Ministerstwo ds. Podatkowych (Zb. Orz. 1980, s. 501)

См. M. Szuniewicz, Interpretacja prawa wspólnotowego – metody i moc wiążąca wykładni

ETS, „Studia Prawnicze” 2006 nr. 1, s. 56.

См. np. D. Miąsik, Wpływ prawa UE na stosowanie polskiego prawa ochrony konkurencji

przez sądy, „Europejski Przegląd Sądowy”2010, nr 7, s. 35 – 40.

См. так же C. Mik, Sądy polskie wobec perspektywy przystąpienia Rzeczpospolitej

Polskiej do Unii Europejskiej, PPE 1997, nr. 1, s. 22.

См. W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.) Prawo Wspólnot

Europejskich orzecznictwo, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

W. Postulski, Sądy państw członkowskich jako sądy wspólnotowe (w:) A. Wróbel (red.)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kantor wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 412 – 413.

См. P. Winter, Direct Applicability and Direct Effect: Two Distinct and Different Conceptis

in Community Law, CMLR 1972 (9), s. 425. oraz J. Dutheil de la Rochère, Wstęp do prawa Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2004, s. 149 – 152.

См. Дело 14/68 Walt Wilhelm и другие против Федеральное Управление по делам картелей (См. Orz 1969, s 1), Дело 11/70 Internationale Handelsgesellschaft GmbH v. Einfuhr – und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (См. Orz. 1970, s. 1161), Дело 106/77 Администрация Государственных Финансов против Simmenthal SpA (Zb. Orz. 1978, s. 629), Дело C – 213/89 Królowa v. Sekretarz Stanu do spraw Transportu ex parte Factortame Ltd. I inni (См.Orz. 1990, s. 1 – 2433), Объединённые дела C – 143/88 i C – 92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG v. Główny Urząd Celny Itzeohoe, oraz Zuckerfabrik Sjest GmbH v. Główny Urząd Celny Paderborn (См. Orz. 1991, s. I – 415 и другие.

См. P. Brzeziński, Relacje miedzy zasadą pierwszeństwa a zasadą efektywności – glosa

do wyroku SN z 4.01.2008 r. (IUK 182/07), „Europejski Przegląd Sadowy” 2010, nr 1, s. 50 – 54.

См. Дело 14/84, Von Colson i Kamann v. Land Nordrhein – Westfalen (Zb. Orz. 1984, s.

, Дело 67/74 Bonsignore v. Oberstadtdirektor der Stadt Köln(Zb. Orz. 1975, s. 297), Дело 106/89 Marleasing v. Comercial Internacional de Alimentatación (Zb. Orz. 1990, s. I - 4135), Дело 111/97 EvoBus Austria v. Niederösterreichische Verkehrsorganization (Zb. Orz. 1998, s.I- 5411), Дело 80.86 Kolpinghuis Nijmegen (См. Orz. 1987, s. 3969) и другие.

См. Дело T – 5/93 Roger Tremblay, Francis Lucazeau i Harry Kestenberg przeciwko Komisji Europejskiej (См. Orz. 1995, s. II – 185 i nast. ), Дело C-11/95 Komisja przeciwko Królestwu Belgii (См. Orz. 1996, s. I– 4115 i nast.), Дело C- 491/01 Britisch American Tobacco (Investments) i Imperialn Tabacco (См. Orz. 2002, s. I– 11453 i nast.), Дело C – 415/93 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL i inni przeciwko Jean- Marc Bosman и другие (См. Orz. 1995, s. I– 4921 i nast.).

Дело 244/80 Pasquale Foglia v. Marcella Novello (См. Orz. 1981, s. 3045).

Дело 2/88 Zwarfeld (См. Orz. 1990, s. II – 3365).

Дело C- 118/00 Larsy (См. Orz. 2001, s. I- 5063)

Больше на тему условий см. J. Barcz (red), J. Barcz (red), Zasady ustrojowe Unii

Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Объединённые дела C – 143/88 i C – 92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen v. Itzehoe

oraz Zuckerfabrik Sjest GmbH v. Paderborn (Zb. Orz. 1991, s. I – 415).

Дело C- 465/93 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH и другие против Федеральное

ведомство по вопросам Продовольствия и Лесного Хозяйства (См. Orz. 1995, s. I – 3761)

Дело C – 261/09 Gaetano Matello

J. Zięba, Uprawnienia i obowiązki krajowych organów sądowych w zakresie przedkładania

wniosku o orzeczenie wstępne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, „Przegląd prawa europejskiego i międzynarodowego”2008, nr. 1, s. 73 – 91, E.Wojtaszek – Mik ,Pytanie prejudycjalne w systemie prawnym (w:)M. Wąsek – Wiaderek, E. Wojtaszek – Mik (red.)Pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2007, s. 18, S. Biernat, Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych (w:) J. Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 383. P. Dąbrowska – Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr. 12, s. 4 – 15, N. Półtorak, Procedura prejudycjalna - wprowadzenie i postanowienie ETS z 14.05.2008 r. w sprawie C – 109/07 Jonathan Pilato v. Jeanowi – Claude ´owi Bourgaultowi, „Europejski Przegląd Sadowy”2010, nr 1, s. 55 – 57,M. Czuryk, Prawo sądów administracyjnych do kierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości(w:) K. Sikora, M. Dmagała, E. Jasiuk (red.) Wpływ prakseologii na organizacje i zarządzanie w administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2010, s. 55 – 60.

Dz. U. L190, s. 1.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право