ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ РЕЛІГІЙНОГО ПРАВА

Т. О. Чепульченко

Анотація


У статті звертається основна увага на те, що особливістю правового регулювання для країн релігійного права є те, що юридична норма має другорядне значення, а ефективність її реалізації у юридичній роботі залежить від узгодженості з нормами моралі, релігії, звичаїв або традицій.

Правове регулювання в релігійних правових сім’ях розглядається автором на прикладі мусульманської правової сім’ї, зокрема, відповідно до доктрини чотирьох джерел мусульманського права: Корану, Суни, іджми і кіясу.  

Підкреслюється, що відповідно до теорії мусульманського права держава в особі правителя-монарха або ж у більш пізні часи – парламенту, не може творити право, бути законодавцем. Теоретично лише бог має законодавчу владу.


Ключові слова


релігійна правова сім’я; мусульманське право; традиції; звичаї; шаріат

Повний текст:

PDF

Посилання


Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение: Учеб. пособ. – Одеса: Юрид. літ., 2002. – 328 с.

Гусарєв С.Д., Тихомиров Д.О. та ін. Особливості здійснення юридичної діяльності у правових сім’ях сучасності // Правові системи сучасності: навч. посіб. Для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Юрид. думка, 2012. – С. 350-381.

Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Поняття юридичної діяльності та особливості здійснення у правових сім’ях сучасності // Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Фенікс, 2007. – С. 294-326.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1996. – 399 с.

Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 216 с.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: навч. посіб. для студентів факультетів юридичного, міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, політології та філософського. — К.: Вілбор, 1997. — 480 с.

Львова О.Л. Мусульманська правова система // Порівняльне правознавство (правові системи світу) / / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 243-309.

Міма І.В. Іудейське право // Порівняльне правознавство (правові системи світу): монографія / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 330-370.

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). – М.: Юрист, 2000. – 488 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Сюкияйнен Л.Р. Структура мусульманського права // Мусульманское право (структура и основне институты) / Под ред. М.В. Гольцова. – М.: Ин-т гос. и права АН СССР, 1984. – С. 20-37.

Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. – М.: Ин-т гос. и права РАН, 1997. – 45 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.