ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

В. М. Пахолок

Анотація


Проаналізовано особливості функціонування місцевого самоврядування в АРК з огляду на місцеве самоврядування України; виокремлено специфіку місцевого самоврядування на території півострова, зумовлену статусом автономії та розглянуто можливості зміцнення самоврядного потенціалу АРК.

Ключові слова


автономія; самоврядування; місто з особливим статусом; уряд автономії; парламент; поділ влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Абасов Г. Г. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / Г. Г. Абасов. – К., 2004. – 21 с.

Борденюк В. Територіальна автономія як форма децентралізації державної влади: конституційно-правові аспекти // Юридична Україна. – 2004. – №11. – С. 8–20.

Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное самоуправление / Д. Гарнер. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с.

Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим Відомості Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 5–6. – С. 43.

Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, О. В. Городецький. – К. : Наукова думка, 1999. – 735 с.

Копейчиков В. В. Організація державної влади і розробка нової Конституції України / В. В. Копейчиков // Вісник Академії правових наук. – 1995. – № 3. – С. 15–21.

Мяловицька Н. А. Місце і роль Верховної Ради Автономної Республіки Крим у системі органів державної влади України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – Вип. 49–51. – С. 112–114. – (Серія «Юридичні науки»).

Рисіч Й. Л. Конституція Автономної Республіки Крим: політико-правовий аспект інституту територіального устрою України / Й. Л. Рисіч // Вісник університету внутрішніх справ. – Вип. 7. – Х., 1999. – Ч. 1. – С. 57–61.

Шаповал В. М. Територіальні автономії в постсоціалістичних країнах / В. М. Шаповал // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 1–2. – С. 93–99.

Шаповал В. М. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні / В. М. Шаповал, В. І. Борденюк. – К. : Видавництво УАДУ, 2000. – 216 с.

Швачка Г. О. Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень» / Г. О. Швачка. – Х., 2004. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.