DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.1(17).33654

ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ДО ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Т. С. Андрійчук

Анотація


У статті досліджуються особливості та чинники, що мали вплив на формування інститутів громадянського суспільства до набуття незалежності України і стали підґрунтям вітчизняної традиції організації громадського життя. Зокрема, йдеться про роль національного питання, вплив держави на створення та діяльність громадських об’єднань, рівень громадської активності населення.

Ключові слова


інститути громадянського суспільства; громадські об’єднання; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Багмет М., Комсомол та неформальні об’єднання України в період «перебудови» / М. Багмет, С. Сорока // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2006. – № 5. – С. 164–181.

Бажан О. Г. Опозиційний рух в Україні в умовах системної кризи СРСР / О. Г. Бажан // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – 2005. – № 31. – С. 189–199.

Білинський А. Громадські організації в СРСР / А. Білинський ; Український публіцистично-науковий інститут. – Мюнхен – Чикаго, 1969. – 160 с.

В’ятрович В. М. Історія з грифом «Секретно». Архіви КҐБ розповідають / В. М. В’ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 240 с.

Васильєв В. В. Формування системи державного нагляду за громадськими об'єднаннями України в першій половині двадцятих років XX століття / В. В. Васильєв // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – С. 17–23.

Грабовський С. Громадська самоорганізація українців: ключові епізоди / С. Грабовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/01/14/5784344. – Назва з екрану.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : [навч. посіб.] / Я. Й. Грицак. – К. : Ґенеза, 2000. – 360 с.

Кульчицький С. Громадянське суспільство в радянській гамівній сорочці / С. Кульчицький // День. – 2008. – № 168.

Кучер В. І. Україна у Другій світовій війні (1939 – 1945) / В. І. Кучер, П. М. Чернега. – К. : Ґенеза, 2004. – 272 с.

Основи демократії : підруч. для студ. вищих навч. закладів / за заг. ред. А. Ф. Колодій. – 3-тє вид., онов. і доп. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с.

Пасько Я. Громадянське суспільство на тлі європейської історії / Я. Пасько // Ґенеза. – 1997. – № 1. – С. 212–217.

Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина : підруч. – Львів, 1962. – 295 с.

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. – К. : Либідь, 2008. – 440 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. : Від середини ХVІІ століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 608 с.

Свистович С. Система радянських громадських об'єднань Української РСР в 20–30-ті роки ХХ століття / С. Свистович // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 16 (2). – С. 16–26.

Цокур Є. Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 3. – С. 129–136.