DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).33205

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

В. В. Павловський, Д. Л. Герчанівський

Анотація


У статті аналізу.ться практичні методики тестового контролю успішності навчання студентів в рамках модульно-рейтингової системи. Особливий акцент робиться на використання комп'ютерних технологій, зокрема - програмного продукту Moodle в тестовому контролі.

Ключові слова


тестовий контроль; інноваційні технології; модульно-рейтингова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : збірник тез доповідей IX всеукр. наук.-метод. конф.; 18 – 19 листоп. 2010 р., Київ. Ч. 2 /відп. І.О. Мікульонок. – Київ.: НТУУ «К П І», 2010. – 264 с.

Герчанівський Д.Л. Інноваційні технології контролю успішності студентів з гуманітарних дисциплін: монографія / Д.Л. Герчанівський, Е.Ф. Іпатов, В.В. Павловський. – К.: НАКККіМ, 2010. – 192 с.

Горбачик А.П. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS: Навч. посіб./ А.П. Горбачик, С.А. Сальнікова. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 164 с.

Освітні технології: Навч.- метод. посіб./ [О.М. Піхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.]: за ред. О.М.Пехоти. – К. : А.С. К., 2004. – 256 с.

Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський Л.А. Волощук// Проблеми освіти: Наук. – метод. зб./ ТМП МОП України. –2005 – Вип. 45 : Болонський процес в Україні. – Ч. І. – С.179 – 183.