ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АЛІМЕНТНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ІНШИХ РОДИЧІВ

Автор(и)

  • А. П. Семенова Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285613

Ключові слова:

аліменти, аліментний обов’язок, утримання, матеріальна потреба, буржуазне аліментне право, соціалістичне аліментне право, сучасне аліментне право

Анотація

Погіршення економічної і соціальної ситуації в країні, криза сімейних відносин та збільшення у зв’язку із цим самотніх людей спонукають до наукового пошуку шляхів покращення матеріального забезпечення соціально незахищених верств населення. Одним зі способів такого забезпечення може бути інститут аліментування. Воєнні дії на території України стали однією із причин збільшення кількості людей, позбавлених опіки і піклування з боку найрідніших. Тому стає практично необхідним застосування законодавства про аліментування з боку інших родичів. Дана стаття присвячена розвитку законодавчого врегулювання аліментних правовідносин інших родичів та охоплює історичний період від часів панування імперської та радянської влади на території українських етнічних земель до сьогодення. Під час підготовки статті були досліджені основні нормативні акти, які регулювали сімейні правовідносини, а саме Австрійський цивільний кодекс 1811 року, Звід законів Російської імперії 1832 року, Зібрання Малоросійських прав 1804 року, Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 року, Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР 1969 року та чинний Сімейний кодекс України 2002 року. Встановлено, що аліментний обов’язок інших родичів на території українських земель за часів імперської влади не був законодавчо закріплений, а існував у формі звичаїв. Право на аліменти з інших осіб, окрім родичів першого ступеня споріднення, законодавчо було закріплене лише в післявоєнні роки. На основі дослідження нормативно-правових актів описаний та кваліфікований суб’єктний склад цього виду аліментних правовідносин на різних етапах історичного розвитку та сьогодення. Детально описані особливості виникнення аліментного обов’язку в усіх зобов’язаних осіб: діда і баби, прабаби і прадіда, брата і сестри, вітчима і мачухи, пасинка і падчерки, спадкоємців, фактичних вихователів і вихованців. Під час проведення наукового дослідження нормативно-правових актів встановлені та описані всі необхідні умови і підстави, необхідні для виникнення аліментних правовідносин між іншими родичами.

Посилання

Кодекс законів про родину, опіку, подружжя та про акти громадянського стану зі змінами та доповненнями до 1 липня 1953 р. прийн. 31.05.1926 // ДВОУ видав. «Пролетар». – 130 с.

Кодекс про шлюб та сім’ю. Закон УРСР № 2006-VII від 20 червня 1969. Верховна Рада України. офіц.веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2006-07/ed19690620 (дата звернення 23.05.2023).

Сімейний кодекс України. Закон України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 // Верховна Рада України. офіц.веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1399 (дата звернення 23.05.2023).

Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР» № 2476-VII від 29 грудня 1969 // Верховна Рада України. офіц.веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2476-07#Text (дата звернення 23.05.2023).

Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 – «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. В. Афанасьєва. – Харків, 2002. – 187 с.

Ромовська З. В. Аліментні зобов’язання. Конспект лекцій. – Львів: Вид.Львівського у-ту, 1973. – 60 с.

Сімейне право України: підручник / Боднар Т. В., Гопанчук В. С., Дзера О. В. [та ін.]; за заг.ред. Боднар Т. В. та Дзери О. В. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Право