ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТВОРІВ АРХІТЕКТУРИ, СТВОРЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Автор(и)

  • О. В. Ніколаєва Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280835

Ключові слова:

твори архітектури, архітектурна діяльність, штучний інтелект, твори архітектури, створені штучним інтелектом, архітектор, авторське право

Анотація

У статті досліджено питання визначення правового режиму творів архітектури, створених із застосуванням технологій штучного інтелекту. Визначено, що архітектурна діяльність є однією з найбільш суспільно важливих, а отже й на архітектора покладено підвищену відповідальність за створення творів архітектури та об’єктів архітектури. Констатовано, що твори архітектури як об’єкти авторського права характеризуються складним багатоетапним процесом їх створення. Мова йде як про креслення та ескізи, так і про зведені будівлі. Наголошено, що з погляду авторського права архітектурна діяльність є поняттям ширшим, ніж створення твору архітектури, оскільки містить і власне творчий процес пошуку архітектурного рішення, і технологічний процес зведення будівлі, у якому беруть участь виконавці, діяльність яких не є творчою. Причому архітектор як суб’єкт авторського права має і право, і обов’язок здійснювати архітектурний нагляд, що обумовлюється його підвищеною відповідальністю за результат архітектурної діяльності. Підкреслено, що наразі архітектурна діяльність здійснюється за допомогою сучасних ІТ технологій, зокрема технологій штучного інтелекту, який може істотно замінити діяльність людини та створювати нові оригінальні об’єкти. Однак зроблено висновок, що штучний інтелект не може бути визнаний об’єктом авторського права, тим більше якщо йдеться про твір архітектури. По-перше, згідно з чинним законодавством України та інших країн, а також науковою доктриною тільки людина є суб’єктом, який може здійснювати інтелектуальну, творчу діяльність. По-друге, будь-яка діяльність, у якій використовується штучний інтелект, має контролюватися відповідальною людиною, тим більше в настільки суспільно важливій сфері, як архітектура. Авторські права на об’єкт архітектури мають бути розподілені між розробником штучного інтелекту та архітектором залежно від ступеня використання відповідного програмного продукту у створенні твору архітектури та внеску власне архітектора як користувача штучного інтелекту.

Біографія автора

О. В. Ніколаєва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри цивільного права № 2

Посилання

Андрощук Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 84–101.

Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів від 09.09.1886 року, ратифікована Верховною Радою України 25 жовтня 1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Вербицька А. О. Твір архітектури як об’єкт авторського права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 (081 – Право) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018. 237 с.

Воліна Т. Навіть якщо твір породить штучний інтелект, автором може бути лише людина. Закон і бізнес. 1378. 14.07–20.07.2018. URL: https://zib.com.ua/ua/133716.html (дата звернення: 17.02.2023).

Греков Є. А. Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2006. № 34. С. 258–265. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_34_42 (дата звернення: 17.02.2023).

ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с.

Кметик-Подубінська Х.І. Твір архітектури як об’єкт авторського права. Юридичний науковий електронний журнал. № 6/2022. С. 101–105. URL: http://lsej.org.ua/6_2022/24.pdf (дата звернення: 17.02.2023).

Мічурін Є. О. Правова природа штучного інтелекту. Форум права. 2020. № 5. С. 67–75. URL: https://forumprava.pp.ua/files/067-075-2020-5-FP-Michurin_9.pdf (дата звернення: 17.02.2023).

Павлюк О. Зеленський розповів про план відновлення України: держави Заходу допоможуть з відновленням регіонів. URL: https://suspilne.media/231989-zelenskij-rozpoviv-pro-plan-vidnovlennaukraini-derzavi-zahodu-dopomozut-z-vidnovlennam-regioniv/ (дата звернення: 17.02.2023).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855 (дата звернення: 17.02.2023).

Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua (дата звернення: 17.02.2023).

Про основи містобудування : Закон України від 16.11.1992 у ред. від 16.10.2020 № 2780-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Стрельник В.В., Демченко А.М., Мироненко А.О. Правове поєднання права інтелектуальної власності та технології штучного інтелекту. Приватне та публічне право. 2020. № 4. С. 50–53.

Тарасенко Х. Ю. Право на використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері архітектури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 70 (2022). С. 203–209.

URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/257551/254379 (дата звернення: 17.02.2023).

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків : Право, 2011. Т.1. 656 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 17.02.2023).

Чабан О. Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 47–50.

Штефан О.О. Поняття об’єкта авторського права та критеріїв його охороноздатності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. №6. С. 3–8.

Яворська О. С. Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права: теорія та практика застосування. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 23. С. 78–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_23_19 (дата звернення: 17.02.2023).

Guadamuz А. Artificial intelligence and copyright. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html (дата звернення: 17.02.2023).

This article was automatically written by Tencent Dreamwriter robot. URL: https://iplens.org/2021/02/24/this-article-was-automatically-written-by-tencent-dreamwriter-robot/ (дата звернення: 17.02.2023).

Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights By the Council of Europe Commissioner for Human Rights. URL: https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human--rights-reco/1680946e64 (дата звернення: 17.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Право