ДЕРЖАВА ЯК БОРЖНИК У ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Автор(и)

  • І. І. Голубенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280826

Ключові слова:

рятування, здоров’я, життя, фізична особа, реальна загроза, держава, недоговірне зобов`язання, шкода, відшкодування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню зобов’язань які виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози за фактом вольових дій рятувальника без відповідних на те повноважень передбачених законом чи договором. Розглянуто на підставі аналізу норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції з прав людини поняття права на життя та здоров'я. Проаналізовано поняття реальної загрози шляхом аналізу нормативно правових актів України та Електронного кодексу федеральних правил (e-CFR). Досліджено умови виникнення зобов’язань, що виникають у наслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Розглянуто умови виникнення зобов’язань, що виникають унаслідок завдання шкоди особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи. Виокремлено необхідність підтвердження суми завданої шкоди, та можливі засоби підтвердження. Розкрито складову правомірної діяльності самого кредитора (потерпілого), спрямованої на рятування здоров'я та життя фізичної особи. Окрема частина дослідження присвячена державі Україна як стороні зобов`язання, державним органам які виступають від держави в якості гаранта надання коштів для відшкодування шкоди в повному обсязі. Зосереджена увага на наявність вказівки закону про необхідність відшкодувати шкоду, заподіяну рятувальнику. Проаналізовано можливість регресивної вимоги держави в окремих категоріях зобов’язань пов’язаних з майбутніми судовими рішеннями та встановлення факту вини росії.

Біографія автора

І. І. Голубенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, зі змінами і доповненнями, внесеними протоколами № 11 і № 14 до Конвенції від 4 лист. 1950 р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення:11.03.2023).

Загальна декларація прав людини: міжнародний документ від 10 груд. 1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 11.03.2023).

Конституція України: Закон України від 26 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.03.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 11.03.2023).

Чернат В.А. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2006. 20 с.

Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України : навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 240 с.

Стависский П.Р. Обязательства из ведения дел без поручения и некоторые смежные обязательства в советском гражданском праве / П.Р. Стависский Е.О. Харитонов / Проблемы социалистической законности. Харьков, 1979. Вып. 4. С. 104–111., 105 с.

Про затвердження Інструкції з організації та порядку дій Управління державної охорони України за рівнями терористичних загроз : Наказ управління державної охорони України від 30.06.2016 р. № 185 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-16#Text (дата звернення: 11.03.2023)

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Про національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T140876?an=362 (дата звернення: 11.03.2023).

Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ : Закон України від 12.12.1991 р. № 1972-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 р. №1835-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR): Table Of Contents URL: https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=5cd689da1bee15f3647c28d76070a4db&term_occur=1&term_src=Title:24:Subtitle:A:Part:5:Subpart:L:5.2003 (дата звернення: 11.03.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 листоп. 2021 р. № 346/5428/17. URL:http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=101064302&red=100003cd1ef6e3884ca7bb966d3cb7ae160c2b&d=5 (дата звернення: 11.03.2023).

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету міністрів України від 20.08.2014 р. № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України : Постанова Кабінету міністрів України від 15.04.2015 р. №21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014р. № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text (дата звернення: 11.03.2023).

Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації : Постанова Кабінету міністрів України від 20.03.2022 р. № 326. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.03.2023)

Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації : Постанова Кабінету міністрів України від 26.03.2022 р. № 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Право