РОЛЬ МОЛОДІ У ФОРМУВАННІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

  • І. В. Єрмоленко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280796

Ключові слова:

молодь, молодіжна політика, суб’єкти молодіжної політики, участь молоді

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі молоді у формуванні молодіжної політики в Україні. Обґрунтовується думка про те, що молодь є найпотужнішим ресурсом будь-якої демократичної країни, відповідно повинна бути одним з основних суб’єктів створення дієвої та ефективної молодіжної політики. Саме молоде покоління є тим стратегічним ресурсом країни та її інтелектуальним потенціалом, що буде формувати порядок денний у майбутньому, відповідно забезпечення ефективної молодіжної політики слугує індикатором успішного державотворення. Враховуючи потенціал молодого покоління, його особливості як суспільної групи та ролі яку воно несе необхідно враховувати той факт, що молодь одночасно є об’єктом молодіжної політики, на яку спрямована управлінська діяльність і суб’єктом, коли їх потенціал та креативність направлені на участь у житті суспільства, формуванні та корегуванні відповідної політики за допомогою певних інструментів. Саме останнє слугує додатковим ресурсом та новим поштовхом у цих процесах. Детально описано, що саме молодіжна політика є комплексним підходом, що має на меті активну участь самої молоді у вирішенні проблем, що них безпосередньо стосуються. Автор наголошує на тому, що результативність дій можлива лише за якісного забезпечення участі молодого покоління у процесах, що стосуються них безпосередньо. Орієнтир у такому випадку повинен бути спрямований на створення комфортного середовища для життєдіяльності й розвитку молодого покоління, насамперед, у власній громаді, що може бути забезпечено через розвиток молодіжної інфраструктури й найголовніше, активне залучення молоді до процесу ухвалення та реалізації рішень, а також контролю за їх втіленням і оцінки отриманих результатів.

Біографія автора

І. В. Єрмоленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри політичних наук

Посилання

Беззуб І. Оновлення державної молодіжної політики в Україні. Громадська думка про правотворення. 2021. № 9 (214). с.15–24. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2021/9.pdf

Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: механізми формування та реалізації в контексті розвитку: навчальний посібник: 2-ге видання, доповнене. Дніпро: Грані, 2019. 176 с.

Буяк Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 36. с. 198–209.

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021–2025 роки: постанова кабінету міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#n11

Національна молодіжна стратегія до 2030 року. Указ президента України від 12 березня 2021 року № 94/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#n13

Комарова Н. М., Пєша І. В. Вивчення становища молоді Київської області з метою формування обґрунтованої молодіжної політики : звіт за результатами дослідження. Київ, 2017. 77 с.

Молодіжна політика в умовах децентралізації. Методичні рекомендації для спеціалістів, які реалізують державну політику в молодіжній сфері /за ред. І.В. Пєшої. 2-е вид. Київ: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2019. 40 с.

Панасюк В. М. Молодь - головний суб'єкт молодіжної політики. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса : Юрид. л-ра, 2004. Вип. 22. с. 257–260.

Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). К. : Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту, 2001. 242 с.

Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1198. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF#Text

Про основні засади молодіжної політики: Закон України від 27.04.2021р. № 1414-IX: станом на 21.03.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text

Софій О. Роль молоді в молодіжній політиці в Україні. Аналітична записка. ГО: Європейський діалог, 2020. 36 с.

Участь молоді в процесах реформування держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики/ редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Ярема О. Й. та ін.. Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 100 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія