ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ БАСЕЙНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

Автор(и)

  • В. І. Уберман Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міндовкілля, Україна
  • Л. А. Васьковець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269618

Ключові слова:

екологічне законодавство України, водне законодавство України, регулювання якості води, забруднення поверхневих вод, екологічне законодавство ЄС, порівняльне право

Анотація

У статті досліджується еколого-правовий механізм українського лімітаційного регулювання скидання забруднювальних речовин (РСЗР) у водні об’єкти (ВО). Розгляд зосереджено на центральній методологічній ланці РСЗР: «басейновому принципі визначення нормативів гранично допустимого скидання ЗР» (БПВНГДСЗР). Останній запроваджено застарілими нормативно-правовими та нормативно-технічними актами минулого століття. Басейновий принцип (БП) ґрунтується на використанні асимілювальної спроможності (АС) ВО задля еколого-економічних цілей зменшення шкідливості ЗР, що скидаються у ВО, до рівня гранично допустимих концентрацій (ГДК) у воді для різних цілей водокористування. Такий спосіб РСЗР не відповідає вимогам гармонізації із сучасним водним законодавством ЄС. Термінологічна помилка у назві не дозволяє диференціювати поняття «басейнового принципу управління», яке має коріння у водному законодавстві ЄС, та не пов’язаний з ним БПВНГДСЗР. Натомість запропоновано термін «визначення нормативів ГДС для каскадного скидання ЗР». Виявлено еколого-правові підстави, обґрунтованість та наслідки застосування БПВНГДСЗР, вимоги до гранично допустимих скидів (ГДС) ЗР в екологічному та водному законодавстві України. Визначено, що за БП явище АС має розглядатися як спільна корисна властивість ВО для каскаду скидів ЗР, яка підлягає розподілу між суб’єктами господарювання при спеціальному водокористуванні. Доведено, що насправді АС має не басейнову, а локальну (точкову) належність, і тому не може бути поділеною. В екологічному та водному законодавстві України і ЄС поняття АС відсутнє, а вимоги до користування АС не встановлені. Зроблено висновки, що «права квотування» АС для водокористувачів, на якому ґрунтується БП, не існує, а фактична реалізація БП призводить до порушення базового законодавчого права на користування однаковими ГДК для всієї території України. Запропоновано шлях до правового врегулювання каскадного скидання ЗР через внесення в українське водне законодавство змін, спрямованих на організацію спільного спеціального водокористування.

Біографії авторів

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міндовкілля

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат біологічних наук, професор, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

Посилання

Водний кодекс України: від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР : станом на 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами : Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 р. № 173. URL: https://mepr.gov.ua/documents/3331.html. (дата звернення: 12.1.2022).

Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення: Схвалено розпорядженням Каб. Міністрів України від 22.05.2019 р. № 402-р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. 848 с.

ГОСТ 17.1.1.01–77 (СЭВ 3544–82). Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. Введ. 01.07.78. Изд. офиц. М. : Госстандарт СССР, 1977. 9 с. URL: https://files.stroyinf.ru/Data/ 335/33582.pdf. (дата звернення: 30.08.2021).

ДСТУ 3041–95. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни і визначення. Чинний від 01.07.1996. Видання офіційне К. : Держстандарт України, 1995. 27 с. URL: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=74302&minregion=852. (дата звернення: 12.11.2022).

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.1994 р. № 116 : станом на 09.11.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0313-94#Text. (дата звернення: 12.11.2022).

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII : станом на 10.07.2022.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. (дата звернення: 12.11.2022).

Уберман В. І., Васьковець Л. А. Еколого-правові особливості зон змішування при регулюванні скидання забруднювальних речовин. International scientific conference “Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches” : conference proceedings, Juy 9-10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland. “Baltija Publishing”. 2021. 212 p. P. 84–88. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-116-9-20. (дата звернення: 12.11.2022).

Господарський кодекс України. від 16 січня 2003 року № 436-IV : станом на 19.08.2022. Відомості ВР України. № 18, № 19-20, № 21-22. 2003. Ст. 144. Дата оновлення 19.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 436-15#Text. (дата звернення: 12.11.2022).

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується : Постанова Каб. Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 13.12.2017 № 1091. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-96-%D0%BF#Text. (дата звернення: 12.11.2022).

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами : Постанова Каб. Міністрів України від 25.03.1999 р. № 465. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF#Text.(дата звернення: 12.11.2022).

Technical Background Document on Identification of Mixing Zones. December 2010. URL: http://www.fwr.org/WQreg/Appendices/Technical_Background_Document_on_the_Identification_of_Mixing_Zones.pdf. (дата звернення: 12.11.2022).

Порядок розроблення плану управління річковим басейном : Постанова Каб. Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336 : станом на 08.09.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-%D0%BF#n8. (дата звернення: 12.11.2022).

Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 року № 435-IV : станом на 10.10.2022. Відомості ВР України. №№ 40-44. 2003. Ст. 356. Дата оновлення 10.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Зелена книга. Аналіз сфери спеціального водокористування та проведення робіт на землях водного фонду. Серпень 2020. Офіс ефективного регулювання. К. 206 с. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/66/2f/fc/a0/ regulation.gov.ua_GB_Analysis%20of%20the%20Sphere%20of%20Special%20Water%20Use%20And%20Works%20on%20the%20Lands%20of%20the%20Water%20Fund.pdf. (дата звернення: 12.11.2022).

Модельний статут організації водокористувачів: Постанова Каб. Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 962. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/962-2022-%D0%BF#Text. (дата звернення: 12.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Право