ТУРИЗМ – ПОТЕНЦІАЛ ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • В. К. Федорченко Київський університет туризму, економіки і права, Ukraine
  • П. В. Федорченко-Кутуєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Н. В. Федорченко Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Ukraine
  • О. І. Василець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269585

Ключові слова:

туризм, суспільне благо, держава, інституціональний розвиток, солідарність, децентралізація, синергія, екологія, соціальні програми

Анотація

Предметом дослідницького інтересу у даній статті є вивчення можливостей унаочнення та розкриття того, яким чином саме у туристичній діяльності досягається взаємообумовленість зростання економічного, соціального і культурного. Як за умови діяльності держави, що сприяє розвитку, опертя на методологічні засади ціннісного менеджменту, можна обґрунтувати необхідність пріоритетних інвестицій у туристичну галузь. Яким чином диверсифікація та оновлення видів туристичної діяльності, його локацій, та вдосконалення зв’язків адміністративного, економічного, культурного підпорядкування, можуть сприяти відновленню усієї системи суспільних практик. Це є особливо значущим у добу боротьби із біологічними загрозами (пандемія Ковіду, її наслідки), та продовженням системних кризових явищ у глобальному просторі світової економіки і геополітики, загостренням дестабілізації суспільного життя під впливом російської військової агресії. При розкритті заявленої теми, увага зосереджувалась, зокрема, на питаннях: 1) взаємовигідного співробітництва регіонів та центру у комплексному відновленні та зростанні спроможностей країни через задіяння туристичних практик; 2) питання сучасного потрактування ефективності як оптимізації взаємодій різних соціальних акторів і структур, рахуючи сферу туризму; 3) особливостей діяльності у туристичній сфері як об’єднуючого чинника для різних галузей та соціальних акторів. Стаття зосереджена на дослідженні питань того, яким постає форсайт можливостей туристичної галузі при синергії небезпек у державі, що зазнає викликів і необхідності трансформацій. Зроблено наголос на необхідності дієвого розвитку правил та механізмів суспільної взаємодії як інституційного забезпечення функціонування кожної сфери соціуму, туристичної, зокрема. Окреслені нові можливості для її розгортання в умовах надання Україні статусу кандидата до вступу в ЄС.

Біографії авторів

В. К. Федорченко, Київський університет туризму, економіки і права

доктор педагогічних наук, професор, президент Асоціації навчальних закладів України туристського і готельного профілю, Заслужений працівник культури України, ректор

П. В. Федорченко-Кутуєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології

Н. В. Федорченко, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри загальноюридичних дисциплін, цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права; головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства

О. І. Василець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри соціології

Посилання

Активність змінює країну. Опис та аналіз законопроєктів, що стосуються місцевого самоврядування, зареєстрованих у Верховній Раді України в червні 2021 року Електронний ресурс. – Режим доступу: https://inrespublica.org.ua/aktyvna-hromada/opys-ta-analiz-zakonoproyektiv-shhostosuyutsya-mistsevogo-samovryaduvannya-zareyestrovanyh-u-verhovnij-radi-ukrayiny.

Бучак М. С. Виклики та перешкоди розвитку соціального бізнесу в Україні Наукові записки НаУКМА. Соціологія. 2021. Том 4, с. 36-46

Бабенко В, Пасмор М, Панкова Ю., Сидоров М. Место и перспективы Украины в международном интеграционном пространстве Том 15 2017, Выпуск № 1, с. 80-92.

Власенко Н., «Туристичні репортажі не на часі, але…». – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/yak-zhyve-turystychna-haluz-ukrainy-v-period-viiny/a-61838301(дата звернення: 15.07.2022)

Герасименко В. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262

Giddens Anthony, Philip W. Sutton Essential Concepts in Sociology, John Wiley & Sons, 2017, 240 р.

Дишкантюк О., Потьомкін Л., Олійник В. Визначення екологічного потенціалу територій для розвитку екотуризму у Вінницькій області економіка та суспільство Випуск # 22 / 2020 Електронний ресурс. Режим доступу: взято з: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/134.

Енциклопедичний словник-довідник з туризму. /Автори-укладачі: В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. Передмова В.М. Литвина. – К.:Видавничий Дім "Слово", 2006. – 372 с.

Зарубіна А.В., Сіра Е.О., Демчук Л.І. Особливості туризму в умовах воєнного стану Економіка та суспільство Гельветика, № 41, 2022 Economy and Society Electronic Scientific journal

Захарчук С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі // Економіка. Управління. Інвестиції. Електронне науково-фахове видання. – 2010. – № 1(3).

Казюка Н. П., Шекета Є. Ю. Напрями та резерви повоєнного відновлення економіки України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2022. Випуск 18. С. 255–264.

Крупський О. П. Роль організаційної культури в забезпеченні інноваційного розвитку підприємств туризму й гостинності / О. П. Крупський // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 155 (11 – 12). – С. 96–99.

Кутуєв П.В. Модерн, Модернізація та розвиток: ідеї та практики. К.: Талком, 2015. -467 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну : інституції, ідеї, ідеології : монографія / Кутуєв П. В. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 516 с.

Кеннет Лондра, Федорченко-Кутуєв П., Багінський А., Северинчик О. Відновне правосуддя в Україні: низовий підхід Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. № 1(53) (2022)

Колотуха О.В. // Cпортивний туризм та активна рекреація: географія, систематизація, практика (словник-довідник). – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3085 (дата звернення: 26.06.2022) 17.Лінькова О. Ю. Особливості ціннісної моделі управління / О. Ю. Лінькова // Економіка розвитку. – 2018. – № 2 (86). – С. 35–41.

Lyubitseva О, Geography of Tourism of UkraineV Kiptenko, O Lyubitseva, M Malska, M Rutynskiy, Y Zan’ko, J Zinko The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries, 2018, р. 509-551

Онешко С.В., Башлай С.В.,Короленко О.Б. особливості збереження та підтримання економічного потенціалу україни умовах війни Економіка та суспільство Гельветика, № 40, 2022 Economy and Society Electronic Scientific journal

Портер М. Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер ; пер. с англ. – Москва : Альпина бизнес букс, 2005. – 454 с.

Родак К., Як виглядає туризм під час війни – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://geohub.org.ua/node/3085 (дата звернення: 12.05.2022) https://zaxid.net/statti_tag50974/https://zaxid.net/turizm_pid_chas_viyni_2022_fakti_vid_turistichnih_firm_lvova_n1542665 https://zaxid.net/statti_tag50974/

Свириденко Ю. Яку економіку ми будуємо? Українська правда Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/07/8/7357131/

Сусська О., 2013 «Метаморфози матеріалізму в інтерпретаціях громадської думки» К.: Інститут соціології НАН України, Вища школа соціології, с. 259-265

Славкова О.П.,Сухоставець А. І. Тенденції змін екологічного стану: роль органів державної влади та підприємництва в його покращенні Економіка та суспільство Гельветика, № 41, 2022 Economy and Society Electronic Scientific journal

Ten travel startups to watch after Coronavirus // Travel Daily News. – August 14, 2020. Електронний ресурс– Режим доступу: https://traveldailynews.com/post/ten-travel-startups-to-watch-aftercoronavirus

Tesch-Römer K. 2000 Sicherung der Solidarität der Generationen. Berlin, 2000, S. 80.

The Global Reset Survival Guide 2020-2025 Natural News.com

Тринько Р., Григор'єва Я., Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення Економіка. 11(176)/2015 С. 35-42 8

Урсуленко К., Соціальна солідарність: розвиток поняття в історії соціології та сучасні інтерпретації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009, № 1

Фастовець О.О. Сфера туризму у повоєнний період: досвід для України Економіка та суспільство Гельветика, № 40, 2022 Economy and Society Electronic Scientific journal

Федорченко В., Федорченко-Кутуєв П., Федорченко Н., Василець О. Постковідне відновлення та нові виклики глобального світу: туризм як інструмент економічного відродження та модернізації Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право. № 1(53) (2022)

Фомичев Ю. Маленькие городки в Украине не интересны туристам? Вы просто не умеете их "готовить" Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.unian.net/tourism/news/malenkie-gorodki-v-ukraine-ne-interesny-turistam-vy-prosto-ne-umeete-ih-gotovit-novosti-11494462. html (дата звернення 27.07.21)

Шолок Н., 2022 Туризм під час війни https://zaxid.net/statti_tag50974/https://zaxid.net/turizm_pid_chas_viyni_2022_fakti_vid_turistichnih_firm_lvova_n1542665 Електронний ресурс. – Режим /(дата звернення: 18.07.2022)

Штомпка П., 2005 Социология. Анализ современного общества. Пер. с польск. С. М. Червонной. М., 2005, 664 с. 68

Швець М. Відпочинок з користю для країни Електронний ресурс. – Режим доступу, взято з: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-07-01/otdyih-s-polzoy-dlya-stranyi-ukraintsam-rasskazali-gdeluchshe-provesti-otpusk-letom/273232

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Соціологія