СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • М. Н. Єнін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • П. В. Федорченко-Кутуєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Т. В. Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269525

Ключові слова:

науково-освітня сфера, управління, комунікація, соціальна комунікація, компетентності, організація, вища освіта, освітня програма, гарант освітньої програми, модерн, модернізація, держава, що сприяє розвитку

Анотація

Входження України до Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та зумовлені цим процеси модернізації закладів вищої освіти в руслі європейських цінностей відкритості, демократичності, інноваційності, мобільності, потребують докорінних змін соціальної комунікації в науково-освітній сфері. У фокусі уваги авторів статті – два найважливіші параметри соціальної комунікації в науково-освітній сфері: семіотично-аксіологічний – формування смислів (культура, цінності, місія, візія закладів вищої освіти) та інтерактивний – обмін смислами (практики взаємодії на горизонтальному і вертикальному рівнях між учасниками науково-освітнього процесу). Стаття присвячена аналізу викликів розвитку соціальної комунікації у науково-освітньому процесі закладів вищої освіти (суб’єкт-об’єктний характер соціальної комунікації, розрив між системою вищої освіти та ринком праці у процесі розробки освітніх програм тощо), а також перспектив її розвитку. Розглянуто концепцію Суб'єкт-Суб’єктної комунікації «Студенти як партнери», що втілюється в ідеї компетентнісно-орієнтованого та студентоцентрованого підходів до викладання та навчання і є одним з базових принципів у процесі підготовки освітніх програм. Досягнення інтегральних результатів у навчанні, якими є загальноосвітні і спеціальні (предметні) компетентності здобувачів вищої освіти, дозволяє їм застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності для креативного розв’язання проблем у професійній діяльності. В контексті соціокомунікативних практик визначено роль і місце гаранта як одного з ключових суб’єктів організації науково-освітнього процесу. Наголошується на важливості поєднанні інтересів держави, освіти, науки, бізнесу та використанні принципів зворотного дизайну в експертній командній роботі з розробки та реалізації освітніх програм.

Біографії авторів

М. Н. Єнін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології

П. В. Федорченко-Кутуєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології

Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології

Посилання

Глосарій Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. URL: https://cutt.ly/FB5KR9M

Коломієць, Т. В. (2019). Роль вищої освіти у формуванні критичної свідомості молоді. Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій : всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 листопада 2019 р.) URL: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/06d7bbdecf9438461ee247e8fcdb0f94.pdf

Кутуев, П., Енин, М. & Костюкевич, С. (2019). Вызовы успешному трудоустройству молодежи в контексте современной идеологии университетского образования. Идеология и политика, 2 (13), 60–86.

Кутуєв, П. В. (2016). Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології. Херсон : Видавничий дім «Гельветика».

Паризьке Комюніке (Париж, 25 травня 2018 р.). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Кабінет Міністрів України; Постанова, Опис від 23.11.2011. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-р#Text

Франке, К. Взаємовідвідування, як метод підтримки та розвитку викладання. Відеолекція. URL: https://cutt.ly/xB5KGSd

Фрейре, П. (2003). Освіта як практика свободи. Формування критичної свідомості. К.: Юніверс.

Яременко, О., & Бутенко, А. (2021). Правовий статус, професійний та демографічний портрет гаранта освітньої програми. Право України, 2, 171–185.

Яременко, О. Роль гаранта. Відеолекція. URL: https://cutt.ly/SB5K30Z

Boyer, F. (2017). Les pratiques managériales les plus innovantes du monde. URL: https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1144554-les-pratiques-manageriales-les-plusinnovantes-du-monde/.

Bowen, Ryan S. (2017). Understanding by Design. Vanderbilt University Center for Teaching. URL: https://cft.vanderbilt.edu/understanding-by-design bzw. https://cft.vanderbilt.edu/guides-subpages/understanding-by-design/

Bustamante Duarte, Ana Maria; Brendel, Nina; Degbelo, Auriol; & Kray, Christian. (2018). Participatory Design and Participatory Research: An HCI Case Study with Young Forced Migrants. International Journal of CoCreation in Design and the Arts, 25, 1, 1–39.

Chalmers, A. Johnson. (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford University Press; 1st edition.

Cook-Satner, Alison; Bovil, Catherine; & Felten, Peter. (2014). Engaging Students as Partners in Learning and Teaching. A Guide for Faculty.

Deeley, S. (2014). Summative co-assessment: a deep learning approach to enhancingemployability skills and attributes. Active Learning in Higher Education, 15 (1), 39–51.

Deci, Edward. L., & Ryan, Richard. M. (2009). The «What» and «Why» of Goal Pursuits: Human Needs and Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227–268.

Evans, Peter. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation Princeton University Press.

Habermas J. (1981). Theorie des Kommunikativen Handelns. 2 Bdn. Frankfurt am Main.

Lin, L., Hao, K. American Executives in Limbo at Chinese Chip Companies After U.S. Ban. URL: https://www.wsj.com/articles/american-executives-in-limbo-at-chinese-chip-companies-after-u-sban-11665912757.

McTighe, J. (2013). What is understanding by Design. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE.

O’Neill, G. (Ed). (2011). A Practitioner’s Guide to Choice of Assessment Methods within a Module, Dublin: UCD Teaching and Learning. URL: http://www.ucd.ie/teaching/resources/assessment/howdoyouassessstudentlearning/

Panchenko, L. F., Korzhov, H. O., Kolomiiets, T. V., & Yenin, M. N. PhD student training: principles and implementation (2021). Journal of Physics: Conference Series. 1840 012056 IOP Publishing.

Stallard, M. L. (2018). Theory C: A New Theory of Management. URL: https://cutt.ly/OB5LEbA

Yenin, M. (2016). Higher education in Ukraine: current problems and probable social consequences of its reforming in the context of neoliberal transformation. Социология: теория, методы, маркетинг, 1, 117–126.

Whiting, K. (2020). These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. Oct 21, 2020. URL: https://cutt.ly/MB5Kgx6

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Соціологія