ПРИНЦИПИ СВОБОДИ ДОГОВОРУ І РІВНОСТІ СТОРІН У ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ЄС

Автор(и)

  • І. І. Єфремова Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine
  • І. Ю. Ломакіна Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264404

Ключові слова:

принцип свободи договору, принцип рівності сторін, принципи європейського договірного права

Анотація

У статті на підставі аналізу законодавства України, що регулює договірні відносини, а також Принципів європейського договірного права досліджено практичні аспекти реалізації принципів свободи договору та рівності сторін. Встановлено про відсутність єдиного підходу до системи принципів договірного права досі не напрацьовано. В кожному окремому акті міститься визначення різних принципів, але у кожному із вищезазначених актів, принцип свободи договору завжди стоїть на першому місці. У законодавстві України і в Цивільному кодексі, і в Господарському кодексі на перше місце також ставиться принцип свободи договору для учасників усіх зобов’язальних відносин. Визначено, що принцип свободи договору і принцип рівності сторін, визначають правове становище учасників договірних відносин, встановлюючи неможливість сторін примусити іншу сторону до укладення договору, що жодна із сторін не має переваг одна перед одною, незалежно від їх правового статусу. Досліджено підстави обмеження принципу свободи договору, що може будуватись на підставі систематичного застосування звичаїв та традицій ділового обігу, з потреб, що визначаються у процесі господарських відносин, а також виходячи із сталої практики договірного права. Встановлено, що обмеження принципу рівності сторін є недопустимим, задля запобіганню обмеження рівності сторін держава має підтримувати на засадах пропорційності розумний баланс між публічним інтересом ефективного перерозподілу грошових накопичень, комерційними інтересами банків щодо отримання справедливого прибутку від кредитування і правами та охоронюваними законом інтересами споживачів. Розкрито значення важливості для реалізації принципу рівності сторін визначення права країни якої буде застосовуватися до договірних відносин, або ж сторони домовляться визначати зміст договору у відповідності до Принципів європейського договірного права.

Біографії авторів

І. І. Єфремова, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

І. Ю. Ломакіна, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Посилання

Форманюк В.В. Значення досвіду уніфікації та гармонізації регулювання цивільно-правових договорів у Європейському Союзі для договірного права України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015 № 14 том 2. С. 132–135

Мацегорін О. І. Аксіологія принципів зобов’язального права. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 180–185.

Димінська О. Ю. Правова природа окремих принципів договірного права ЄС. Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. 2016. Вип. 2 (58). С. 213–219.

Ulrich Drobnig. General Principles of European Contract. Law II www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/drobnig.html

Цивільний кодекс України: чин. законодавство зі змін. та доп. станом на 1 вересня 2021 р.: (офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2021. 448 с.

Хаиик-Посполітак Р. Ю. Принцип свободи договору в Європейському праві. Наукові записки. 2006. Т. 53, юрид. науки. С. 128–130.

Михалков Т. Як конструюються та оскаржуються домовленості сторін цивільно-правового обігу? Закон і Бізнес. Дата публікації 12.01. – 21.01.2022. URL: https://zib.com.ua/ua/150259.html (дата звернення 25.05.2022)

Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT) : Принципи Міжнар. ін-ту уніфікації приват. права від 01.01.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_920#Text (дата звернення: 24.05.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Козлова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень другого речення преамбули Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 11.07.2013 р. за № 7-рп/2013. URL: https://if.arbitr.gov.ua/sud5010/pokazniki-diyalnosti/40/100 (дата звернення 24.05.2022).

Лившиц Р.З. Современная теория права. Краткий очерк. М. : Ин-т гос. и права РАН, 1992. С. 64–65.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV: станом на 6 жовт. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text (дата звернення: 24.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Право