ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • А. Є. Єгоров Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264401

Ключові слова:

Джерело права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський Суд з прав людини, судовий прецедент, ратифікація, судова практика, подвійне застосування

Анотація

У статті наведено правовий аналіз особливостей використання рішень Європейського Суду з прав людини у якості джерела права в Україні як одного з елементів англосаксонської правової системи. Наукова стаття має на мети визначити, перш за все, правові підстави для застосування рішень Європейського Суду з прав людини у якості джерела права та, у подальшому, визначити особливі випадки такого застосування, які прямо не розкриваються законодавством України. Зокрема, нормативне регулювання питання застосування рішень Європейського Суду з прав людини, які ухвалені до моменту ратифікації Конвенції Україною, у якості джерела права на даному етапі. В контексті даного питання також розглянуто можливість поширення на практику Європейського Суду з прав людини принципу зворотної дії закону у часі. Також наукова стаття ставить на меті більш глибокий аналіз особливостей застосування та нормативного регулювання практики Європейського Суду з прав людини у якості джерела права в Україні. Автором враховано особливе місце даного виду джерела права, у тому числі з урахуванням судових прецедентів Конституційного Суду України. Основну увагу зосереджено на питаннях, які не врегульовані чинним законодавством України, зокрема питанню можливого «подвійного застосування» практики Європейського Суду з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) від 04.11.1950 року або окремо від неї. Також автором приділено увагу двом важливим особливостям у застосуванні практики Європейського Суду з прав людини – питанню визначення пріоритету даної практики над практикою національних судів України, а також використанню практики Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом України. Увага також приділена використанню даної практики в конституційному судочинстві. Наукова стаття не обмежується аналізом виключно нормативного матеріалу, закріпленого в чинному законодавстві, а й з метою збільшення актуальності даної статті також розглядаються правові позиції Конституційного Суду України. Більше того, автор акцентує увагу на особливостях та можливостях застосування практики Європейського Суду з прав людини у спорах, пов’язаних з іншими державами, в національному праві України.

Біографія автора

А. Є. Єгоров, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант І курсу кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління юридичного факультету

Посилання

Клименко О.М. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини. Центр правових досліджень. Київ : Видавець Фурса С. Я., 2006.

Лутковська В.В. Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення щодо України / В.В. Лутковська (відп. ред.). Київ : Праксіс, 2005. 480 с.

Онопенко В.В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення. Вісник ВСУ.- 2011;

Бяленевич О.А. Про застосування практики Європейського суду з прав людини / Беляневич О. А. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер.: Юридичні науки. 2009. С. 32–38.

Сергієнко, Н.М. Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейський досвід) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Н.М. Сергієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2004.

Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (в редакції від 01.01.2020 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) від 04.11.1950 року (в редакції від 01.08.2021 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#top

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року № 3477-IV (в редакції від 02.12.2012 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 року № 1906-IV (в редакції від 15.03.2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) № 1-рп/99від 09.02.1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99#Text

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII (в редакції від 22.03.2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (в редакції від 18.05.2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV (в редакції від 06.04.2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1798-XII (в редакції від 07.05.2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 року № 2136-VIII (в редакції від 11.04.2021 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Право