ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ КОЛОНІЙ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УРСР

Автор(и)

  • О. І. Андрухів Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261123

Ключові слова:

дитячі трудові колонії, УРСР, безпритульні, бездоглядні, злочини неповнолітніх, правова система, законодавство

Анотація

У статті розкриваються історичні передумови створення та розвитку дитячих колоній для неповнолітніх у СРСР, їх місце в процесі боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю. З моменту створення у 1918 р. дитячих колоній їхнє основне завдання полягало в організації навчального процесу для неповнолітніх, хоча на практиці основний акцент робився на трудовому вихованні та залученні до праці безпритульних дітей. Формально такі установи для неповнолітніх стали закладами соціалізації безпритульних та бездоглядних дітей, звільнених з колоній. Встановлено, що утримання неповнолітніх у трудових колоніях мало на меті, по-перше, ізолювати їх від впливу дорослих злочинців, особливо рецидивістів; по-друге, через працю та навчально-виховний процес сформувати повноцінних членів суспільства. Юридично першим нормативно-правовим актом, яким затверджено правовий статус дитячих колоній для неповнолітніх був Виправно-трудовий кодекс від 16 жовтня 1924 р. У відповідності до задекларованих у ньому положень усі неповнолітні, які перебували в дитячих трудових колоніях, поділялися на кілька категорій згідно з віковою градацією, що діяла у приймальниках-розподільниках. Так само бралися до уваги морально-педагогічні здібності. Дитячі колонії входили до загальної системи виправно-трудових закладів, що регулювалися Виправно-трудовим кодексом, але відрізнялися різними типами режиму, який у них діяв. Дитячі колонії відрізнялися від класичних в’язниць наявністю системи освіти і трудового виховання. У колоніях відбувалося формування самодостатніх громадян, обізнаних зі своїми правами та обов’язками. Саме трудові колонії для неповнолітніх стали основним типом місць позбавлення волі неповнолітніх та безпритульних і бездоглядних дітей. Ці заклади мали не лише навчати малолітніх в’язнів трудових навичок, а й виховувати згідно з їхнім соціальним станом, віком, розумовими та психологічними здібностями. Дитячі трудові колонії стали складовою частиною ГУЛАГу. Станом на 1939 р. у цій системі функціонувало 50 колоній для неповнолітніх. Встановлено, що для дитячих трудових колоній, дислокованих на території УРСР, була властива диференціація як щодо термінів ув’язнення за скоєні важкі злочини, так і щодо ізоляції неповнолітніх «рецидивістів» і порушників режиму. Формування мережі дитячих трудових колоній зумовлювалося як бажанням боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, так і спробою застосувати виховні та освітні заходи до осіб, позбавлених батьківської опіки, з одночасним використанням їх як дешевої робочої сили.

Біографія автора

О. І. Андрухів, Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права

Посилання

Андрухів О. І. Правовий статус дитячих трудових колоній та профілактика злочинності неповнолітніх у західних областях УРСР в повоєнне десятиліття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2018. Випуск 2. Том 1. С. 7–10.

Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность : монография. Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. 428 с.

Вопросы МВД и МГБ Украинской ССР, 11.09–30.12.1952 г. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 24. Спр. 1735. 366 арк.

Данев А. М. Народное образование: основные постановления, приказы и инструкции. Москва : Учпедгиз, 1948. 482 c.

Докладные записки, справки, сведения и переписка по вопросам борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью, работы детдомов. 20 апреля 1944 г. – 17 апреля 1945 г. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 73. Спр. 132. 265 арк.

Дробов Е. В. Нормативно-правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания в отношении несовершеннолетних в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Юридическая мысль : Научно-практический журнал. 2012. № 2 (70) С. 19–24.

Забрянский Г. И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности (статистико-криминологическое исследование). Москва : Рудомино, 2000. 148 с.

Информации и докладные записки обкомов партии, Министерства внутренних дел УССР о работе детских колоний МВД, о работе органов милиции, о состоянии паспортного режима и др. 13.01–29.12.1956 г. ЦДАГО України (Центральний державний архів громадських об’єднань України). Ф. 1. Оп. 82. Спр. 147. 186 арк.

Исправительно-трудовой Кодекс РСФСР. Собрание узаконений РСФСР, 1933. № 48. Cт. 208. URL: https://ru.wikisource.org/wiki

Крахмальник Л. Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в СССР. Саратов, 1963.

Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии : учебное пособие. 2-е изд., испр., доп. Москва : Дело, 2001. 272 с.

Михайленко П. П., Кондратьєв Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. Київ : Ґенеза, 1997. Т. 1: (1917–1925). [Б. м.]: [б. в.], 1997. 499 с.

Перцова Л. Перевоспитание несовершеннолетних. Преступление и наказание. 2000. № 6. С. 9–14.

Проэкт постановления Совета Министров УССР по вопросу борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью и всеобщего обязательного обучения детей школьного возраста, 2 августа 1946 г. – 15 апреля 1947 г. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 73. Спр. 331. 29 арк.

Пыхалов И. Как НКВД издевался над детьми. URL: www.calend.ru/event/5258/

Славко А. А. Роль специальных детских колоний в борьбе с беспризорностью и безнадзорностью в России в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2009. № 3 (4). Тамбов. С. 169–172. URL: http://www.gramota.net/materials/3/2009/3/46.html

Тоскина Г. Н. Уголовное наказание в законодательстве РСФСР и СССР (1917–1926 гг.). Ульяновск, 2005.

Уголовно-исполнительная система, 125 лет / под общ. ред. Ю. Я. Чайки. Москва, 2004.

Уголовный кодекс Советских республик. Текст и постатейный комментарий / Под ред. С. Канарского. С предисловием Н. А. Скрыпника. Киев : Гос. изд-во Украины, 1924. 512 с.

Циркуляр Карательного отдела Наркомюста губернским комиссарам юстиции, комиссару юстиции Петроградской трудовой коммуны и Московской временной коллегии по управлению местами заключения о реорганизации карательного дела на местах от 7 августа 1918 г. Из истории исправительно-трудовых учреждений РСФСР (октябрь 1917–1920 гг.) : сборник документов / под ред. А. К. Стальгевича. Москва, 1960.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Політологія