ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Я. В. Білозерова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261108

Ключові слова:

еліта, інтелектуальна еліта, інтелектуалізм, функції інтелектуальної еліти, політичне життя

Анотація

У статті проведено аналіз функцій та ролі інтелектуальної еліти в політичному житті. Встановлено, що в умовах демократичного суспільства інтелектуальна еліта відіграє значну роль, впливаючи на всі сфери суспільного життя, в тому числі і на політичне життя, зокрема на формування політичної еліти, політичну свідомість та політичну культуру членів суспільства, визначення пріоритетів його розвитку та прогнозування суспільно-політичних трансформацій. Запропоновано поділ функцій інтелектуальної еліти на чотири блоки. До основних блоків функцій інтелектуальної еліти в політичному житті віднесені: інформування громадськості та пояснення політичних процесів та явищ, формування політичної свідомості та політичної культури, цілепокладання у розвитку суспільства в цілому та політичної системи зокрема, інтеграція суспільства та раціоналізація суспільно-політичного порядку. Визначено, що до першого блоку належать пізнавальна, консультаційна, контролююча функція, а також критична рефлексія життєво важливих сфер суспільної системи. З’ясовано, що другий блок завдань інтелектуальної еліти представлений аксіологічною функцією та функцією збагачення та розвитку інтелектуальної культури (як ресурсу для політичного розвитку суспільства). Встановлено, що третій функціональний блок складають стратегічна, управлінська та інноваційна функції. Показано, що четвертий блок представлений комунікативною, інтегративною, стабілізаційною, прогностичною функціями, а також функцією структурування нової ієрархії і нерівності та функцією раціоналізації існуючого порядку. Обґрунтовано, що основи специфічних функцій інтелектуальної еліти в Україні пов’язані із сучасною політичною ситуацією. Зокрема, визначено, що такі функції, як збереження духовних цінностей, трансляція знань та ідей, вміння служити суспільству, його інформування, допомога в оцінці подій, що відбуваються практично повсюдно, проектуються на інтелектуальну еліту. Визначено, що завдяки їх виконанню відбувається консолідація нації, що є запорукою гармонізації політичного життя.

Біографія автора

Я. В. Білозерова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірант кафедри політології

Посилання

Білозерова Я. В. Інтелектуальна еліта в культурній та науковій дипломатії. European Political and Law Discourse. 2021. Volume 8. Issue 6. Р. 6–13.

Голобуцький П. В. Інтелігенція та інтелектуали. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е–Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ : В-во «Наукова думка», 2005. С. 507–511. URL: http://history.org.ua/LiberUA/ehu/3.pdf

Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. Харьков : Эпицентр, Фолио, 1995. 187 с.

Михайльова К. Г. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал : автореф. дис. ... д-ра соціал. наук: 22.00.01; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2008. 32 с.

Мойсеїв І. К. Інтелектуалізм. Енциклопедія Сучасної України. 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12389

Пасько Я. Пострадянська інтеліґенція: ціннісна марґіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? Філософська думка. 2014. № 2. С. 27–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_2_5

Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ : Основи, 2000. 355 с. URL: http://litopys.org.ua/plato/plat01.htm

Тойнбі А. Дослідження історії. Том 1 / Пер. з англ. В. Шовкуна. Київ : Основи, 1995. 614 с.

Toynbee A. A Study of History: Volume I: Abridgement of Volumes I–VI. New York : Oxford University Press, 1988. 630 р.

Gramsci A. Selections from Cultural Writings. Ed. by David Forgacs and Geoffrey Nowell-Smith. Cambridge : Harvard University Press, 1991. 448 р.

Burnham J. The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York : John Day Co, 1941. 342 р.

Lasswell H. The comparative study of elites an introduction and bibliography. Stanford : Stanford University Press, 1952. URL: https://find.library. spbu.ru /vufind/Record/apa07618070

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Політологія