Порівняльна характеристика європейського й українського правових механізмів регулювання скидання забруднювальних речовин

Автор(и)

  • В. І. Уберман Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Україна
  • Л. А. Васьковець Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248149

Ключові слова:

екологічне законодавство, регулювання якості води, скидання забруднювальних речовин, екологічне законодавство ЄС, порівняльне право

Анотація

У статті досліджуються та порівнюються структури і базові норми правових механізмів регулювання скидання (РС) забруднювальних речовин (ЗР) із точкових техногенних джерел у поверхневі води законодавств Європейського Союзу й України. Для аналізу системної побудови європейського регулювання скидання забруднювальних речовин та змістовного вивчення її головних елементів визначено інструмент, яким є ланцюг поширення обмежувального / лімітувального правового впливу, його законодавчі ланки та регулювальні норми. Виявлено структуру та склад зазначеного ланцюга європейського регулювання скидання забруднювальних речовин, досліджено потоки забруднювальних речовин та інформаційні зв’язки між обмежувальними нормативами. Зазначено, що головними гілками структури європейського регулювання скидання забруднювальних речовин є технологічний і екологічний правові впливи. Друга гілка є додатковою: доповнює першу для окремих пріоритетних речовин і використовує для обмеження скидання забруднювальних речовин ділянку масиву води, прилеглої до скиду забруднювальних речовин, так званої зони змішування (ЗЗ). Досліджено місце і значення підінституту регулювання скидання забруднювальних речовин у європейському водному законодавстві. Визначено особливості європейських регулювальних нормативів регулювання скидання забруднювальних речовин. Виконано порівняння європейського й українського регулювання скидання забруднювальних речовин, яке здійснюється за шкалою ознак, що характеризують ланки ланцюга лімітувального правового впливу. Відповідність ознак українського регулювання скидання забруднювальних речовин європейським оцінювалася за категоріями: «відповідає цілком», «відповідає частково», «не суперечить», «не відповідає», «не врегульовано законодавством Європейського Союзу». Розподіл оцінок відповідності свідчить про принципову відмінність європейського регулювання скидання забруднювальних речовин від українського. Досліджено найважливіші відмінності. Зроблено висновок, що головна розбіжність двох систем регулювання скидання забруднювальних речовин полягає у тому, що українське регулювання базується лише на економічному використанні асимілювальної спроможності зони змішування. Зазначається, що поняття зони змішування за 60 років свого фактичного використання не отримало належного правового обґрунтування в українському законодавстві. На відміну від українського регулювання, основний вплив європейського регулювання скидання забруднювальних речовин спрямовано на безпосереднє лімітування джерел забруднювальних речовин. Визначено першочергові зміни у водному законодавстві України, необхідні для імплементації вимог законодавства Європейського Союзу щодо регулювання скидання забруднювальних речовин.

Біографії авторів

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат біологічних наук, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

Посилання

Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 р., затв. Законом України від 28 лютого 2019 р. № 2697–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Морська природоохоронна стратегія України, схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1240–р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1240-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу. Legislation of EU countries: history, shortcomings and prospects for the development : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. Р. 334–354.

Алексеев С.С. Теория права. Москва : БЕК, 1995. 320 с.

Принципи Acquis Communautaire як передумова покращення водного законодавства України / за заг. ред. О. Кравченко. Львів : Друк «Компанія «Манускрипт»», 2014. 80 с.

Overview of the Status of Harmonizing the Ukrainian Legislation with the EU Requirements and the Baseline Plan for Harmonization of Ukraine’s legislation with the EU laws. Ukraine, 2011. Table of Concordance. URL: https://mepr.gov. ua/files/docs/2000%2060%20%D0%84%D0%A1.pdf (дата звернення: 28.09.2021).

Результат 2. Скринінговий моніторинг річкового басейну Дніпра. Водна Ініціатива Плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства (EUWI+). Версія 2; Лютий 2021. URL: https://mepr.gov.ua/files/skrin_dnipro/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0.docx.pdf (дата звернення: 28.09.2021).

Про стан водних ресурсів України : рішення РНБО України від 30 липня 2021 р., уведено в дію Указом Президента України від 13 серпня 2021 р. № 357/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357/2021#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики : Директива 2000/60/ЄС Європейського парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Водний кодекс України : Закон України № 214/95-ВР від 06.06.1995 р. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189. Дата оновлення: 24.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/EС. Основні терміни та їх визначення. EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms. Київ, 2006. 244 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1527562/ (дата звернення: 28.09.2021).

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять у водне законодавство України. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 237–245.

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Понятійні відмінності законодавчого регулювання скидання речовин у Європейському Союзі та в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 31 (70). № 4. С. 84–92.

Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008, on environmental quality standards in the field of water policy. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj (дата звернення: 28.09.2021).

Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/ sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf (дата звернення: 28.09.2021).

Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства : Директива 2006/11/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_966#Text (дата звернення: 28.09.2021).

Environmental Laws: Introduction, by Peter-Christoph Storm. Articles available in the German Law Archive. Gerhard Dannemann. 2015. URL: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=383 (дата звернення: 28.09.2021).

Уберман В.І., Васьковець Л.А. Базові елементи структури правових механізмів регулювання скидання забруднювальних речовин у водному законодавстві ЄС та України. Екологічне право. 2021. № 3 (друкується).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Право