До питання правової оцінки входження і становища українських земель у складі Великого князівства Литовського

Автор(и)

  • М. Г. Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • М. М. Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248146

Ключові слова:

Велике князівство Литовське, ВКЛ, Литовсько-Руська держава, князь, загарбання, приєднання, включення, федерація, автономія

Анотація

У статті розглядається проблема формування й розвитку Великого князівства Литовського та правова оцінка становища завойованих литовцями українських земель. У розрізі поставленої проблеми автори детально аналізують основні етапи виникнення Литовської держави за часів князювання Міндовга, створення централізованої системи влади і заснування правлячої династії Гедиміновичів, активну експансіоністську зовнішню політику за часів князя Ольгерда. Зрозуміло, що особливий інтерес авторів викликає процес завоювання литовцями українських земель шляхом так званої «тихої експансії» та її головні наслідки, що відбулися в суспільно-політичному житті українського та литовського народів. У цьому контексті автори грунтовно аналізують процес асиміляції литовців українцями, які виявилися в державотворчому й культурному відношенні значно вище своїх завойовників. Литовці запозичують в українців православну віру, староруську мову, «Руська правда» стає головним джерелом права до прийняття Литовських Статутів. Унаслідок асиміляційних процесів литовці, які жили на українських землях забули, хто вони – литовці чи українці. Поряд із позитивними явищами у статті аналізуються й негативні новації, запроваджені на теренах України в цей час: усунення від влади в Києві князів з династії Рюриковичів й прихід до неї представників литовської династії Гедеміновичів та створення, на відміну від Київської Русі, сильної централізованої Литовської держави. У статті проаналізовано процес зміни правового становища українських земель-князівств, що опинилися в складі Великого князівства Литовського, на початковій стадії його формування й розвитку (широка автономія з елементами федералізму) та в період посиленої централізації великокняжої влади, називаються головні причини ліквідації автономного статусу удільних князівств і перетворення їх на намісництва Литовської держави у другій половині XV ст. На думку авторів статті, Велике князівство Литовське, незважаючи на різні назви (Литовсько-Руська, Русько-Литовська держави та ін.), не було Українською державою.

Біографії авторів

М. Г. Тараненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права факультету соціології і права

М. М. Тараненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського, інформаційного та адміністративного права факультету соціології і права

Посилання

Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ : «Либідь», 1995. 814 с.

Бойко О.Д. Історія України: Посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. 656 с.

Брайчевський М. Конспект історії України. Київ : «Знання», 1993. 205 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне видання 1913 року. Київ : «Золоті ворота» – ДТК УРСР – «Радуга-90», 1990. 524 с.

Грушевський М. Історія України – Русі. т. IV, XIV–XVI віки – відносини політичні. Київ : Наукова думка, 1991. 238 с.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х томах. Т. І. (до половини ХVII століття.). Київ : Глобус, 1991. 238 с.

Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. т. 9: Прил. – С. Київ : Наук. думка, 2012. 944 с.

Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. т. 7: Мл-О. Київ : Наук. думка, 2010. 728 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. Київ : Либідь, 1990. 512 с.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів : НТШ, 1992. 230 с.

Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. Київ : МАУП, 2006. 624 с.

Історія держави і права України : підручник / А.С. Чайковський (кер. авт. кол.) В.І. Батрименко, Л.О. Зайцева, О.Л. Копиленко та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 512 с.

Історія України / В.Ф. Верстюк, О.Г. Гуржій та ін. ; під ред. В.А. Смолія. Київ : Альтерантиви, 1997. 416 с.

Історія України в особах: IX–XVIII ст. / Замлинський (кер. авт. кол.). Київ : Україна, 1993. 396 с.

Крип’якевич І. Історія України. Львів : Видавництво «Світ», 1992. 556 с.

Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України : навч. посіб. Київ : Атіка, 2001. 320 с.

Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. Львів : Світ, 1995. 248 с.

Музиченко П.П. Історія держави і права України : навч. посіб. 4-те вид., стер. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2003. 429 с.

Новик Е.К. История Беларуси. С древнейших времен до 2012 г. : учеб. пособие. 3-е изд. испр. и доп. Минск : Высш. шк., 2012. 542 с.

Новий довідник: Історія України. Київ : Тов «Казка», 2012. 736 с.

Полонська – Василенко Н. Історія України. У 2т. Т. І. До середини XVII століття. Київ : Либідь, 1992. 640 с.

Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. Київ : Видавничий дім «Альтернативи». 1998. 319 с.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. : навч. посіб. Київ : Перун, 1996. 496 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / упоряд.: А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 656 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Київ : «Либідь», 1999. 480 с.

Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVII ст. : навч. посібник. Київ : Генеза, 1997. 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Право