Норма кримінального права за проєктом Кримінального кодексу України

Автор(и)

  • І. І. Митрофанов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248139

Ключові слова:

норма права, норма кримінального права, гіпотеза, диспозиція, санкція, кримінально-правовий норматив

Анотація

У статті розглядається норма права, норма кримінального права. У вивченні норми кримінального права я спираюся на те, що нею є загальнообов’язкове правило поведінки щодо невчинення кримінально протиправного діяння, передбаченого кримінально-правовим нормативом Особливої частини Кримінального кодексу України, органічно пов’язані з ним веління, дотримання яких забезпечується примусовим потенціалом засобів кримінально-правового впливу. Норму кримінального права становлять: 1) умови реалізації кримінально-правових нормативів (гіпотеза); 2) кримінально-правовий норматив – обов’язкова легальна вимога щодо невчинення діяння, передбаченого приписом Особливої частини Кримінального кодексу (диспозиція); 3) санкція за недотримання цих легальних вимог. Веліннями є обов’язкові вимоги (правила), що містяться у статтях Загальної й Особливої частин Кримінального кодексу й органічно доповнюють (уточнюють) змістове навантаження відповідної структурної частини норми кримінального права або містять процедурні питання щодо її застосування та реалізації. У статті аналізуються гіпотезні, диспозиційні та санкційні веління проєкту Кримінального кодексу України. Робляться висновки, що проєкт Кримінального кодексу України не змінює суттєво підходи до розуміння норми кримінального права як системи встановлених (санкціонованих) Верховною Радою України і юридично забезпечених загальнообов’язкових кримінально-правових нормативів, органічно пов’язаних із ними велінь (що стосується суб’єктного складу, їхніх прав і обов’язків, завдань Кримінального кодексу, юридичних фактів тощо), дотримання яких забезпечується примусовим потенціалом засобів кримінально-правового впливу. Розглядувана норма в широкому розумінні передбачає триланкову структуру та зафіксована у кримінальному законі. Водночас структурні елементи норми кримінального права в «широкому» розуміння розміщені у статтях як Загальної, так і Особливої частини проєкту Кримінального кодексу України. Подальші наукові дослідження варто спрямувати на розуміння поняття та структури норм кримінального права, оскільки це допоможе як законодавцю, так і суду. Правильне тлумачення поняття та структури норм кримінального права парламентарів спонукує повніше та точніше відтворити в тексті Кримінального кодексу України всі необхідні елементи норми кримінального права з огляду на мету її розроблення й ухвалення, а суддю, слідчого суддю (суд) – відшукати, порівняти та детально усвідомити ці елементи, встановити їх взаємозв’язки та зафіксовану в цій нормі легальну волю законодавця, а також забезпечити надійну її реалізацію згідно з буквою закону. Членам соціуму ці знання дозволяють зорієнтуватися в системі кримінально-правових обов’язків для їхнього виконання.

Біографія автора

І. І. Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Посилання

Митрофанов І.І. Кримінально-правовий норматив і норма кримінального права. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 12. С. 70–78.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Теорія держави і права: Академічний курс / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ : Юрінком-Інтер, 2006. 688 с.

Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. Москва : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. 304 с.

Теорія держави та права / за заг. ред. В.В. Копєйчикова, С.Л. Лисенкова. Київ : Юрінком-Інтер, 2004. 386 с.

Загальна теорія держави та права / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Алексеев С.С. Общая теория права : в 2-х т. Москва : Юрид. литература, 1982. Т. 2. 360 с.

Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск : Красноярский ун-т, 1985. 120 с.

Петрова Г.О. Норма и правоотношение – средства уголовно-правового регулирования : монография. Нижний Новгород : Изд-во Нижегор. ун-та, 1999. 192 c.

Ященко А.М. Структура кримінально-правової норми: теоретичний аспект. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 343–347.

Кримінальне право України. Загальна частина / за заг. ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ ; Харків : Юрінком-Інтер ; Право, 2002. 416 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина. Київ : А.С.К., 2001. 352 c.

Щодо офіційного тлумачення положень ст. 58 Конституції України, ст. ст. 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) : рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 р. № 6-рп/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 39. Ст. 1662.

Митрофанов І.І. Загальна частина кримінального права України. Одеса : Фенікс, 2015. 576 с.

Митрофанов І.І. Кримінально-правова норма та пов’язані з нею веління. Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 172–179.

Петрова Г.О. Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотношение : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Нижний Новгород, 2003. 48 с.

Блум М.И. Структура нормы уголовного права. Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики : ученые записки Латвийского университета. 1968. Т. 93. С. 65–111.

Панов М.І., Квасневська Н.Д. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність. Право України. 2010. № 9. С. 47–55.

Митрофанов І.І. Санкція норми кримінального права по проєкту Кримінального кодексу України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2021. № 2 (59). С. 177–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Політологія