Глобалізаційні процеси в сучасному місті

Автор(и)

  • Є. В. Шкуров Київський національний торговельно-економічний університет, Україна
  • М. Н. Єнін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Т. В. Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Кеннет Лаундра Університет Міллікіна, США

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.3(51).246412

Ключові слова:

місто, соціологія міста, урбанізація, урбаністика, Smart City, Global City, глобалізація, трансформація гендерних ролей, джентрифікація

Анотація

Темпи урбанізації на початку ХХІ століття дедалі пришвидшуються. Для великих міст знаковими стають процеси глобалізації. Глобалізація стала одним із потужних факторів, які детермінують формування й візуально-архітектурної, і культурно-поведінкової та економіко- політичної сфер життя міста. Глобалізація створює й задає загальні тренди поведінкових патернів суспільства, зумовлюючи їх фреймами єдиних процесів на світовому та регіональному рівнях. В українській соціологічній думці бракує рецепції західних дискурсів глобалізації міста. У статті проаналізовано низку тез сучасних західних учених стосовно питань глобалізації та урбанізації. Розкрито взаємозалежність глобалізаційних процесів, комунікації та урбанізації: разом із пришвидшенням процесів комунікації пришвидшується й глобалізація, яка впливає на урбанізацію. Осмислено потенціал глобалізаційних явищ у трансформаційно-урбаністичних процесах: соціально-економічних, соціально-політичних, соціально-культурних. Акцентовано увагу на тому, що глобалізація світового господарства з одночасним розмиванням національного суверенітету сучасних держав, фрагментацією соціально-класової структури, ціннісною трансформацією в напрямі посилення індивідуалістичної орієнтації масової свідомості, комерціалізацією системи вищої освіти формує нову конфігурацію нерівності, у якій найбільш успішні й урбанізовані міста стають центрами технологічних, економічних і культурних інновацій. Розглянуто процеси уніфікації та взаємозалежності, які виразно простежуються на всіх рівнях глобалізаційних практик, особливо в житті міст. Світ уніфікується, що викликає як позитивні, так і негативні рецепції в суспільному та науковому дискурсах. У статті приділено увагу соціологічній інтерпретації міста в контексті урбанізму як способу життя (Urbanism as a Way of Life): розглянуто вплив міського способу життя на трансформацію гендерних ролей, потенціал універсальної інклюзії в процесах опанування повсякденних практик: велике місто має бути толерантним і мультикультурним.

Біографії авторів

Є. В. Шкуров, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики та реклами

М. Н. Єнін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Т. В. Коломієць, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології

Кеннет Лаундра, Університет Міллікіна

кандидат соціологічних наук, професор кафедри соціології

Посилання

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / пер. з англ. І. Андрущенка. Київ, 2008. 109 с.

Безлюбченко О.С., Завальний О.В. Урбаністика. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 274 с.

Бек У. Что такое глобализация? Москва : Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2006. 248 с.

Ход осуществления Новой программы развития городов и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года : доклад Ассамблеи ООН-Хабитат Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/hsp_ha_1_4_r.pdf

Єнін М., Віхров М. Ідеологічні ідентичності та можливість групових рухів солідарності в сучасній Україні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологічні науки». 2013. № 23. С. 222–236.

Єнін М. Еліта і народні маси в суспільстві другого модерну. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2010. № 891. С. 50–55.

Єнін М., Коржов Г. Мережева комунікація: ризики та перспективи (на основі соціологічних опитувань громадської думки в країнах Євросоюзу). Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Політологія. Соціологія. Право» : збірник наук. праць. Київ ; Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1 (49). С. 22–29. URL: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).232789

Иванов Д.В. Новые конфигурации неравенства и потоковые структуры глэм-капитализма. Социс. 2016. № 6. С. 13–23.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. Москва : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Кутуев П., Енин М., Костюченко С. Вызовы успешному трудоустройству молодежи в контексте современной идеологии университетского образования. Идеология и политика. 2019. № 2 (13). С. 60–86.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи, становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія. Львів : Видавництво ЛКА, 2015. 594 с.

Коломієць Т.В., Василець О.І. Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей. Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Політологія. Соціологія. Право». 2019. № 4 (44). С. 37–42.

Леви-Стросс К. Раса и история. 2006. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/levestr/rasa.php

Левитт Т. Глобализация рынков. 2015. URL: https://marketing-course.ru/levitt-globalizaciya-marketin/.

Луман Н. Введение в системную теорию. Москва : Логос, 2007. 360 с.

Мадисон А. Маршалл Маклюэн и информационные войны. 2011. URL: http://www.mcluhan.ru/articles/marshall-maklyuen-i-informacionnye-vojny/

Малюк А. Дискурс глобализации с точки зрения мир-системного анализа. Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 2. С. 176–197.

Метелева Е.Р. Зарубежные подходы к исследованию крупнейших городов в условиях глобализации. Baikal Research Journal. 2017. Т. 8. № 1.

Офіційний сайт «Traffic Index 2019». URL: https://www.tomtom.com/

Парк Р. Город как социальная лаборатория. Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3. С. 4–12.

Попов Е.А. Городская среда как объект изучения в социологии. Социодинамика. 2019. № 9. С. 20–24.

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года : Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1

Сассен С. Глобальный город: введение понятия. Глобальный город: теория и реальность. Москва : ООО «Аванглион», 2007. С. 9–27.

Сассен С. Город как призма для социальной теории: новые исследовательские перспективы. Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2013. Том 13. Вып. 4. С. 74–93.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Москва : Классика-XXI, 2011. 430 с.

2020 Global Cities Index: New priorities for a new world. URL: https://www.kearney.com/global-cities/2020

Global Power City Index (GPCI). URL: http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2020_summary.pdf.

Hannigan, J., Richards, G. Introduction. The SAGE: Handbook of New Urban Studies, SAGE Publications Ltd. London, 2017. Р. 1–14.

Sassen S. The global city: introducing a concept. The Brown Journal of World Affairs. 2005. Vol. XI. Iss. 2. Р. 27–43.

Sassen S. The Global City: Enabling Economic Intermediation and Bearing Its Costs. City & Community. 2016. Vol. 15. Iss. 2. Р. 97–108.

Sassen S., Lynd R. What Makes a Global City Global? Foreign Policy. 2010. № 182. Р. 18.

The Brookings Institution. Global Metromonitor: Slowdown, Recovery. Metropolitan Policy Program, 2012. 52 p.

TomTom: MapMaking in the Era of Big Data. 2019. URL: https://corporate.tomtom.com/static-files/2ee5744c-bc66-443c-aed3-0eeb6452d9d9

Yenin M. Higher education in Ukraine: current problems and probable social consequences of its reforming in the context of neoliberal transformation. Социология: теория, методы, маркетинг. 2016. № 1. С. 117–126.

Yuliya Yurchenko, Pavlo Kutuev, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov. Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine. Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991–2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart, 2021. 386 p.

Veevers. J.E. Childless by choice. Toronto : Butterworths, 1980. 220 р.

Wirth Louis. Urbanism as a Way of Life. The American Journal of Sociology. 1938. Vol. 44. № 1. Р. 1–24. URL: https://www.sjsu.edu/people/saul.cohn/courses/city/s0/27681191Wirth.pdf

World Urbanization Prospects. The 2018 Revision United Nations. New York, 2019. URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Соціологія