Поняття процесуального статусу слідчого, його складники

Автор(и)

  • В. В. Сидорчук Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine
  • М. М. Стоянов Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242942

Ключові слова:

слідчий, функції слідчого, повноваження слідчого, процесуальний статус, складові елементи процесуального статусу

Анотація

У статті зазначено важливе місце слідчого у кримінальному процесі України. Оцінено його роль у процесі доказування і загалом реалізації завдань кримінального провадження. Зауважено про необхідність дослідження значення поняття процесуального статусу слідчого як первинного і такого, що дасть змогу більш ретельно вивчити становище слідчого у кримінальному процесі, як наслідок, краще зрозуміти його місце. Для знайомства з поняттям процесуального статусу слідчого були досліджені наявні у літературі визначення, також автором було наведено власне визначення, яке було опубліковано раніше, подальше дослідження поняття процесуального статусу слідчого починається з визначення кожного елементу. Автор окремо знайомився з поняттям слідчого, окремо оцінював поняття статусу і давав визначення поняттю «процесуальний». В процесі аналізу відповідних понять виокремлено їх головні ознаки, зрештою, запропоновано нове поняття процесуального статусу слідчого, яке включає такі ознаки: діяльність слідчого регламентується відповідними нормами Кримінального процесуального кодексу; вона полягає у виконанні слідчим покладених на нього функцій відповідного органу досудового розслідування через реалізацію закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі повноважень; саме ці повноваження визначають його місце у системі суб’єктів кримінального процесу; діяльність слідчого здійснюється задля виконання завдань кримінального провадження. Також виділено складові елементи процесуального статусу, а саме функції, які виконує слідчий під час здійснення покладених на нього повноважень; завдання кримінального провадження; повноваження слідчого, які закріплені у відповідних нормах Кримінального процесуального кодексу; компетенція (загальна й спеціальна), яка визначається правилами підслідності відповідного органу досудового розслідування, у якому він працює; зв’язок з іншими суб’єктами кримінального провадження (процесуальна самостійність і незалежність слідчого), передбачений законом відповідальність слідчого.

Біографії авторів

В. В. Сидорчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри кримінального процесу, детективної
та оперативно-розшукової діяльності

М. М. Стоянов, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу,
детективної та оперативно-розшукової діяльності

Посилання

Лисецький О.О. Слідчий як суб’єкт кримінального провадження : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Київ, 2018. 244 с.

Антонюк А.Б., Мазурець О.О. Визначення процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 270–273.

Сидорчук В.В. Поняття та види правового статусу слідчого. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 140–142.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 17 березня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 20.04.2021).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2000 р. № 2341 ІІІ. Дата оновлення: 28 березня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n89 (дата звернення: 20.04.2021).

Аленін Ю.П. Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого. Актуальні проблеми держави і права. 2008. Вип. 44. С. 160–164.

Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : монографія. Київ, 2007. 160 с.

Чепурний О.О. Кримінально-процесуальні функції на стадії досудового розслідування : aвтореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. Київ, 2005. 16 с.

Лощихін О.М. Функції сучасної держави: нарис юридичної теорії : монографія. Київ, 2013. 228 с.

Рева А.В. Функції слідчого у кримінальному провадженні: теоретико-правовий аналіз. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 1. С. 139–146. URL: http://www. chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2014/139-reva.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

Етимологічний словник української мови. Т. 5. Київ, 2006. 704 с.

Мельничук О.С. Словник іншомовних слів. Київ, 1974. 572 с.

Етимологічний словник української мови. Т. 6. Київ, 2012. 568 с.

Сидорчук В.В. Співвідношення понять процесуальної самостійності і незалежності слідчого. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 579–582. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/ uploads/2020/08/1-1.pdf (дата звернення: 20.04.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право