Роль суду в попередженні зловживань процесуальними правами учасниками цивільного процесу

Автор(и)

  • А. Л. Паскар Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242906

Ключові слова:

зловживання процесуальними правами, недобросовісна поведінка учасників процесу, право на справедливий судовий розгляд, протидія зловживанню процесуальними правами

Анотація

У статті досліджено роль суду у попередженні зловживань процесуальними правами учасниками цивільного судочинства. Доведено, що результатом допущених зловживань процесуальними правами є негативний вплив на справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ. На підставі аналізу прецедентної практики Європейського суду з прав людини виділено позитивний обов’язок суду в організації та створенні належних умов відправлення правосуддя. Саме на суд покладається зобов’язання організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними. Належне реагування суду та недопущення зловживання процесуальними правами учасниками провадження мають прямий вплив на ефективність та справедливість судового розгляду. Встановлено, що негативні наслідки зловживань процесуальними правами проявляються у формі штучного ускладнення процесуальної діяльності, розтягування розумних строків розгляду справи, створення перешкод у реалізації процесуальної діяльності іншими учасниками процесу тощо. Аргументовано необхідність активного реагування суду на будь-які прояви недобросовісної поведінки учасників судового процесу. Встановлено, що зловживання цивільними процесуальними правами передбачає їх умисне недобросовісне використання задля створення перешкод судочинству та є порушенням гарантованого Конвенцією права на справедливий судовий розгляд.

Біографія автора

А. Л. Паскар, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри процесуального права

Посилання

Рекомендація № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя від 28 лютого 1984 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_84_5_1984_02_28.pdf.

Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 361/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006#Text.

Рішення у справі «Цихановський проти України» від 6 вересня 2007 року (Заява № 3572/03). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_333#Text.

Рішення у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20 липня 2006 року (Заяви № 29458/04 та № 29465/04). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_115#Text.

Рішення у справі «Шульга проти України» від 2 грудня 2010 року (Заява № 16652/04). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_625#Text.

Рішення у справі «Мусієнко проти України» від 20 січня 2011 року (Заява № 26976/06). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_635#Text.

Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. Близько 200 тис. слів / уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко. Т. 1 : А–К. Київ : Аконіт, 2007. 926 с.

Цивільне процесуальне право України : підручник / 2-ге вид., переробл. та доп. : у 2 т. / за заг. ред. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2021. Т. 1. 330 с.

Петренко В. Механізми запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами у цивільному судочинстві. Зловживання цивільними процесуальними правами: шляхи протидії : матеріали круглого столу (м. Одеса, 27 листопада 2015 р.) / уклад.: І. Андронов, Н. Волкова, Р. Гонгало. Одеса : Фенікс, 2015. С. 15–20.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (Редакція від 13 серпня 2020 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.

Постанова КЦС ВС від 6 вересня 2018 року, провадження № 61-43659ск18, справа № 552/2378/17. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=76350143&red=10000332474d13e43660.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / 2-ге вид., перероб. та доп. / за заг. ред. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2020. 810 с. (ISBN 978-617-566-619-7).

Цивільне процесуальне право України : підручник. 2-ге вид, перероб. та доп. : у 2 т. / за заг. ред. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2021. Т. 2. 330 с.

Ухвала від 5 березня 2019 року у справі № 591/3449/17, провадження № 2/591/51/19 / Зарічний районний суду м. Суми. Єдиний державний реєстр судових рішень URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/80242569 (дата звернення: 10.05.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право