Політична участь як форма реалізації політичних прав: теоретико-правовий дискурс

Автор(и)

  • О. І. Косілова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242896

Ключові слова:

політична участь, політичні права і свободи, політична діяльність

Анотація

У статті розглядаються поняття політичної участі як форми реалізації політичних прав. Аналізуються зміст політичної участі, співвідношення політичної участі та політичної діяльності. Проаналізовані основні підходи до визначення поняття «політична участь» вітчизняними та зарубіжними вченими. З’ясовано, що в сучасній науковій літературі відсутній єдино визнаний підхід та критерії для визначення змісту та форм політичної участі. Проаналізовано функції політичної участі, її роль та значення в реалізації інтересів та прав громадян. Підкреслюється важлива роль політичної участі у формуванні представницьких органів державної влади, знятті соціально-політичної напруженості тощо. Аналізуються види та форми політичної участі за різними критеріями. Зокрема, вивчаються зміст та суть конвенційної та неконвенційної форм політичної участі, формальної та неформальної. Обґрунтовано, що основною формою конвенційної поведінки є участь у виборах. Визначено нормативне закріплення права на політичну участь в Основному Законі України. Проаналізовано права та можливості політичної участі у формі політичних прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Автор доходить висновку, що політичну участь слід трактувати крізь призму політичних прав та свобод, якими повною мірою володіють громадяни конкретної держави, що становить зміст конвенційної формальної участі. Визначено взаємозв’язок збільшення кількості неконвенційних форм участі (мітинги, страйки, акти громадської непокори) та одночасного зниження рівня участі у звичних формах політичної участі. Зокрема, низька явка виборів свідчить про нестабільність політичних систем та низький рівень легітимності державної влади з боку населення.

Біографія автора

О. І. Косілова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук,
науковий співробітник
Інституту права

Посилання

Зарубежная политология: Словарь-справочник / Под ред. А.В. Миронова, Г.А. Цыганкова. Москва : Социально-политический журнал, Независимый открытый университет, 1998. С. 239–241. URL: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n26_98st.html (дата звернення 23.02.2021)

Woyke W. Politische Beteiligung. URL: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuchpolitisches-system/202091/politische-beteiligung-politische-partizipation?p=all (дата звернення 23.02.2021)

Kaase M., Partizipation, in Dieter Nohlen (Hrsg.), Wörterbuch Staat und Politik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 1993, 466 s..

Hans D. Jaras Funktionen und Dimensionen der Grundreche / Handbuch der Grundrechte in Deuschland und Europa.C.F. Muller, Verlagsgruppe Huthing Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, Munchen, Landsberg, Berlin. 2006. 894 s.

Pickel S. Das politische Handeln der Bürgerinnen und Bürger – ein Blick auf die Empirie /in Politisch Handeln Modelle, Möglichkeiten, Kompetenzen. Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung / Red.: H. Buchstein, F. Kiefer (verantw.), G. Weißeno. S. 39–57.

Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії. Монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 524 с.

Семенченко Ф.Г. Критерії ефективності політичної діяльності. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/Sem_s.pdf (дата звернення 23.02.2021)

Федоренко В.Л. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика. Історико-правовий часопис. 2016. № 1 (7). С. 80–86.

Політологічний енциклопедичний словник [Текст] : навч. посбник для студентів вищих навчальних закладів / відповід. ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін. Київ : Генеза, 1997. 400 с.

Milbrath L.W. Goel Μ.L. Politcal Participation. How and Why Do People Get Involved in Politics? — Second Edition. New York: University Press of America, 1982. 223 p.

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія. Київ : Вид-но УАДУ, 2000. С. 324.

Юрій М.Ф. Політологія. Київ : Дакор, КНТ. 2006. 416 с. URL: https://www.ebk.net.ua/Book/political_ science/uriy_politologiya/part7/1504.htm (дата звернення 23.02.2021)

Marsh A., Kaase M. Political Action: A theoretical perspective / Barnes S.H., Kaase M. (Eds.). Political Action. Sage Publication, 1979. P. 3–56.

Almond G. The Civic Culture: Political Attitudes in Five Nations. An Analytic Study / G. Almond, S. Verba. Boston: Little, Brown, 1965. 379 р.

Джандра К., Берри Д.М., Голдман Д., Хула К.В. Трудным путём демократии: процесс государственного управления в США. Москва : РОССПЭН, 2006. 655с.

Wilmes B. Politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten. URL: http://www.bpb.de/gesellschaft/ migration/dossier-migration/247685/politische-partizipation?p=all (дата звернення: 19.06.2019).

Niedermayer O. Bürger und Politik. Politische Orientierungen und Verhaltensweisen der Deutschen. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage September 2005. 269 s.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text (дата звернення 23.02.2021)

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право