Правовое регулювання діяльності присяжних у цивільному судочинствi

Автор(и)

  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine
  • Т. Р. Мельник Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242886

Ключові слова:

присяжні, інститут присяжних, суд присяжних, цивільне судочинство

Анотація

Стаття присвячена пошуку способів вдосконалення інституту присяжних у цивільному судочинстві України за допомогою аналізу вітчизняного законодавства та прогресивного іноземного у цій сфері. Розкритий досвід функціонування присяжних у судочинстві зарубіжних країн відповідно до його основних моделей у світовій юридичні практиці. Було проаналізоване законодавче регулювання цієї сфери, вказані фундаментальні нормативно-правові акти та виділені способи удосконалення інституту в Україні. Було зазначено, що український суд присяжних має свої особливості, а саме в нашому законодавстві чітко прописані вимоги та гарантії щодо тих осіб, які реалізують повноваження присяжного, до основних вимог належить: наявність статусу громадянина України, досягнення тридцятирічного віку, постійне проживання на території, де поширюється юрисдикція певного окружного суду. Також у роботі було визначено: у світі існують певні моделі суду присяжних, а саме європейська – змішана та англо-американська – класична. Окрема увага приділяється таким країнам, як США, Англія та Уельс, відбувається їх правове порівняння з Україною. Було проаналізоване не тільки чинне вітчизняне й закордонне законодавство, а і практика з питань функціонування присяжних у суді. Розглянуті думки науковців щодо теми та визначено розбіжності у їх твердженнях, одні вчені наголошують на важливому значенні інституту у правовій системі нашої країни, інші нехтують його результативністю, якістю та необхідністю. У роботі висвітлена думка щодо існування великої відмінності української моделі інституту присяжних від англо-американської. Присвячена велика увага необхідності запровадження механізму регулювання спрощеного порядку, за допомогою якого залучатимуть громадян до участі у правосудді, будуть формувати список присяжних; розглянутий спосіб забезпечення своєчасного судового розгляду, реалізувати це пропонують завдяки можливості вибуття присяжних з розгляду справи; пропонуються внесення змін до кількості присяжних на судовому засіданні та до бюджетна програми з реалізації правосуддя, яка на даний час не покриває усіх витрат.

Біографії авторів

С. В. Дяченко, Університет державної фіскальної служби України

Дяченко С. В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права
адвокат

Т. Р. Мельник, Університет державної фіскальної служби України

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_004 (дата звернення: 15.04.2021).

Марчак А.Т., Дяченко С.В. Єдині підходи до стандартів цивільного процесу в Європі та в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №1. URL: http://lsej.org.ua/1_2021/23.pdf (дата звернення: 20.04.2021)

Ірина Кондраненкова, Анастасія Полякова, Сергій Дяченко. Принцип публічності судового розгляду як основа права на справедливий суд в цивільному судочинстві Міжнародний електронний науковий журнал. 2019. № 12. URL: https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/ printsip-publichnosti-sudebnogo-razbiratelstva-kak-osnova-prava-na-spravedlivyj-sud-vgrazhdanskom-protsesse/ (дата звернення: 15.04.2021).

Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо розгляду справ за участю присяжних» 1847-VIII, від 09.02.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1847-19#Text (дата звернення: 16.04.2021).

Дяченко С.В., Рябченко Ю.Ю., Самілик Л.О. Цивільний процес України : практикум. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 312 с. (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 70). URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5861/1/6106_IR.pdf (дата звернення: 15.04.2021).

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06 2016 р. № 14021-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. (дата звернення: 15.04.2021).

Конституція України від 28.06.1996 р.: станом на 04.04.2020 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 1-рп. 2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 17.04.2021).

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 13.04.2021).

Як працює суд присяжних в Україні. Сьогодні: веб-сайт. URL: http://ukr.segodnya.ua/ukraine/kakrabotaet-sudprisyazhnyh-v-ukraine-711118.html. (дата звернення: 15.04.2021).

Постанова апеляційного суду від 18.08.2020 р. № 447/2283/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/91903600 (дата звернення: 10.04.2021).

Кодекс законів про працю України від 23.07.1996 р.: станом на 27.02.2021 р. № 322-08 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/ed20210227#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Постанова апеляційного суду від 21.10.2020 р. № 333/4233/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/92401129 (дата звернення: 10.04.2021).

Кони А.Ф. Судебная реформа и суд присяжніх. Москва : Юрид. Лит, 1967. 420 с.

Федеров І.В. Щодо подальшого удосконалення суду присяжних в Україні з урахуванням світового досвіду . Соціально-гуманітарний вісник. 2019. Вип.25. С. 250–251. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/sochumj_2019_25_108 (дата звернення: 10.04.2021).

Тертишник В.М., Солнишківа Н.С. Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства . Право і суспільство. 2012. № 3. С. 221–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pis_2012_3_49 (дата звернення: 15.04.2021).

Types of Juries. United States Courts. URL: http://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/typesjuries. (дата звернення: 10.04.2021).

Juries Act 1974. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/23/contents (дата звернення: 19.04.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право