Розгляд цивільних справ за участю суду присяжних в Україні

Автор(и)

  • С. В. Дяченко Університет державної фіскальної служби України, Україна
  • Т. С. Гордієнко Університет державної фіскальної служби України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242879

Ключові слова:

суд присяжних, цивільний процес, правовий інститут, закон, вердикт, судочинство, правосуддя, судовий процес, суд, колегія присяжних

Анотація

Стаття присвячена питанням ретроспективного аналізу розвитку суду присяжних в Україні, починаючи з моменту його фактичного виникнення в давньоруській державі і закінчуючи сучасним періодом, аналізу особливостей розгляду цивільних справ за участю присяжних, дослідженню проблем даного суду і висунення шляхів їх вирішення. Але як тоді, так і зараз з приводу нього не вщухають суперечки. Є його прихильники, які вважають його найдемократичнішим інститутом в країні, що сприяє зменшенню випадків одностороннього і упередженого розгляду цивільних справ, підвищенню рівня довіри населення до правосуддя, є і противники, які виступають за повну його ліквідацію через низку наявних недоліків Розглянуто існування суду присяжних як соціально-політичного інституту влади. Варто зазначити, що розвиток інституту суду присяжних в більшості цивілізованих держав спиралось як на англійський досвід, так і на власні правові традиції і національні особливості. У цілому практика запровадження суду присяжних в різних країнах світу свідчить про те, що виступаючи індикатором національної правосвідомості та готовності до реформ, суд присяжних, з одного боку, відображає в собі особливості того суспільства, в якому він насамперед діє, а з іншого – впливає на зміни професійної і повсякденної правосвідомості. Визначено особливості розгляду цивільних справ за участю присяжних. Акцентується увага на тому, що все ж існує розмежування компетенції між професійним суддею і присяжними засідателями. Участь присяжних під час здійснення судочинства з цивільних справ направлено на забезпечення завдання цивільного судочинства, до яких належить справедливий, неупереджений та своєчасної розгляд і вирішення цивільної справи з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Процесуальне становище присяжних регламентується в нормах Конституції України, законах та підзаконних актах. Сама по собі ідея такої форми судочинства за участю представників народу в цілях контролю судової влади і підвищення довіри населення до неї досить хороша, адже від неї виграють і держава, і суспільство. Однак аналіз чинного законодавства, судової практики показує масу недоліків і проблем в провадженні суду присяжних, які вимагають свого усунення. Існує необхідність коригування сформованої практики з цього питання, з урахуванням позиції Європейського Суду з прав людини. З’ясовано, що суд присяжних засідателів має більш глибокі проблеми, які породжуються проблемами інших сфер суспільного життя. Відсутність чіткого і детального регламентування з боку законодавця, небажання працювати з такою системою, безвідповідальність і навіть непрофесіоналізм посадових осіб, що складають списки кандидатів у присяжні засідателі, суддів і багато іншого призводять до появи вад у діяльності цього суду. Слід зазначити, що вивчення підходів для вирішення проблем розгляду цивільних справ судом присяжних свідчить про необхідність вдосконалення чинного законодавства.

Біографії авторів

С. В. Дяченко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права
адвокат

Т. С. Гордієнко, Університет державної фіскальної служби України

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту права

Посилання

Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права. Київ, 2000. С. 154.

Ахтирська Н.М. Судове пізнання судом присяжних: вітчизняні сподівання та зарубіжний досвід. Судова апеляція. 2012. № 2(27). С. 74.

Обрусна С.Ю. Механізм запровадження суду присяжних в Україні історичний досвід та сучасні перспективи. Форум права. 2012. № 2. С. 505.

Лисенков С. Суд присяжних в Україні. Вісник прокуратури. 2001. № 3. С. 80.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 8.04.2021).

Кульчицький В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. Право України. 2003 рік. № 6. С. 128.

Тертишник В.С. Суд присяжних: суть ідей, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення. Юридична Україна. 2003. № 8. С. 86.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. С. 419.

Євсєєв ОП., Бруслик О.Ю. Конституційні засади запровадження суду присяжних в Україні. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. Вип. 22. С. 127.

Кондратенкова І.К., Полякова А.В., Дяченко С.В. Принцип публічності публічності судового розгляду як основа права на справедливий суд в цивільному судочинстві. URL: https://nauka/online.com/ wpcontent/uploads/2019/12/KondranenkovaPolyakova-Dyachenko.pdf (дата звернення: 09.04.2021).

Сидорчук В.О., Дяченко С.В. Верховенство права: науковий погляд, нормативне закріплення, судова практика. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/6_2018/13.pdf (дата звернення: 09.04.2021).

Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року № 361/2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006#Text.

Солодков А.А. Сучасні світові моделі суду присяжних. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014 р. № 10-2. Том 2. С. 135.

Ухвала Верховного суду Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 11 березня 2020 року. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/88187562 (дата звернення: 12.04.2021).

Колісник О.В. Непрофесійний елемент складу суду у цивільному судочинстві у контексті європейського досвіду. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Випуск 15. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/ bitstream/123456789/2936/1/Kolisnuk_136.pdf.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1402-19#Text (дата звернення: 13.04.2021).

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Право