Філософія трансформаційних процесів інформаційного формату структури масової політичної культури

Автор(и)

  • М. С. Кравець Національний лісотехнічний університет України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242868

Ключові слова:

трансформація, політична культура, масова культура, аксіологія, політична еліта, політична грамотність, масовий електорат

Анотація

У статті подано авторський погляд на складні процеси трансформації масової політичної культури в українському соціумі на межі XX–XXI століть, що стали наслідком становлення інформаційного суспільства і відсутності досвіду розбудови незалежної української держави. Автор акцентує увагу на тому, що через історичні обставини український як елітарний, так і масовий соціум психологічно був схильний до ситуації, яка склалася нині в Україні. Аналізуючи становлення масової політичної культури українців, автор зазначає, що вперше на її особливість звернув увагу відомий український соціальний філософ В. Липинський. Він безпосередньо звертався до носіїв масової культури в листах до братів-хліборобів. Автор доводить, що управління державою на засадах масової культури – це закономірний етап її розвитку в умовах інформаційного формату соціумів. Вражаюча урбанізація, швидкість передачі інформації, популістські лозунги із серії «Хліба і видовищ» стали стимуляторами нового етапу неорозвитку віртуальної дійсності Стародавньої Греції та Риму. Натепер трансформаційні процеси у середовищі масової культури є малодослідженими з точки зору формування негативних, а часто і антигуманних течій у їх розвитку. Якщо до початку XX століття такі течії були загрозою окремим індивідам чи малим соціальним групам, то з початку XXI століття почали формуватися загрози не лише окремим соціумам, а і світовій спільноті загалом. На думку автора, в порядку денному сучасних наукових досліджень формується потреба в інноваційних наукових дослідженнях процесів, які відбуваються у середовищі масової культури. Такі дослідження мають бути спрямовані на вивчення причинно-наслідкових зв’язків, змістовно-ціннісних засад явища і формату інформаційного розвитку соціумів. Політичній еліті євроспільноти потрібно добре усвідомити тенденції нових трансформацій, щоб бути готовою до прийняття адекватних сучасним засадам демократії нормативно-правових актів, відповідей на можливі антисоціальні виклики.

Біографія автора

М. С. Кравець, Національний лісотехнічний університет України

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії, соціології та культурології

Посилання

Кравець М.С. Г. Алмонд, В. Липинський: про соціально- філософський зміст політичної культури. Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». 2015. Випуск 17. Львів, 2015. С. 73–79.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Книга 1. Київ– Філадельфія : Інститут східноєвропейських досліджень Національної академії наук України. 1995. 470 с.

Кравець М.С., Павлюк С.П. Сьогодення української влади: філософія проблеми. Політикус. Науковий журнал. Випуск 2. ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2020. С. 7–12.

Rashkevych Yuriy, Kravec Mykola. Czesc Humanistyczna w strukturze Edukacji Technicznej na Ukrainie. Prace Naukowe Studium Humanistycznych Politechniki Wroclawskiej. Wroclaw 2011. P. 27–31.

Бичко А.К., Бичко І.В. Феномен української інтелігенції. Дрогобич. 1997. 115 с.

Юнг К.Г. Структура и динамика психического / пер. с нем. Москва, 2008. 480 с.

Кравець М.С., Павлюк С.П. Українська молодь в інформаційному форматі цінностей: філософія проблеми. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. Одеса : Фенікс, 2018. Вип. № 15. С. 58–62.

Лазарев Ф.В. Философская рефлексия: сущность. Типы, формы / Ф.В. Лазарев, С.А. Лебедев. Вопросы философии. 2016. № 6. С. 15–29.

Кравець М.С. Культурологія: розвиток культури в інформаційному вимірі : підручник для студентів вищих навчальних закладів I–VI рівнів акредитації, природничих та технічних спеціальностей. Дисципліна за вибором. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 260 с.

Степаненко В., Танчер В. Соціологічна теорія на тлі суспільних трансформацій. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / за ред. В.В. Танчера, В.П. Степаненка. Інститут соціології НАН України, 2004. 244 с.

Kravets M.S. Philosohy of the primacy in the world-perception of physics of informational space. Scientific Bulletin of UNFU, 2018, Vol. 28, No. 3. P. 147–151.

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Політологія