Проблемні питання застосування строків звернення до суду в разі розгляду трудових спорів із питань оплати праці

Автор(и)

  • В. Мамай Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4698-8267

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233296

Ключові слова:

строк звернення до суду, позовна давність, оплата праці, заробітна плата, структура заробітної плати

Анотація

У статті досліджуються практичні проблеми застосування процесуальних строків під час розгляду трудових спорів, які стосуються питань оплати праці, їх застосування.

У статті наголошується на практичній проблемі вибору строків, передбачених статтею 233 Кодексу законів про працю України. Так, зазначається, що в разі застосування строків, передбачених частиною 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, необґрунтовано розширюється розуміння категорій «оплата праці» та «заробітна плата».
З метою вирішення цього питання у статті передусім розглянуто співвідношення понять «оплата праці» та «заробітна плата», які вживаються в частині 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, проаналізоване відповідне рішення Конституційного Суду України.
З метою вирішення проблеми правової природи виплат, належних працівникові, щодо стягнення яких може бути застосована частина 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, автором проведено дослідження й аналіз останніх напрацювань судової практики, зазначено приклади судових рішень, а саме постанов Верховного Суду та рішень Конституційного Суду України, у яких Суд сформулював чіткі правові позиції з розмежування правової природи виплат, належних працівнику, до стягнення яких може застосовуватися частина 2 статті 233 Кодексу законів про працю України.
Також досліджується питання структури заробітної плати, її основних елементів, шляхом аналізу положень основних нормативно-правових актів, як законів, так і підзаконних актів, які регулюють вказане питання.
У статті зроблено висновки про те, що поняття «оплата праці» та «заробітна плата», які вживаються в частині 2 статті 233 Кодексу законів про працю України, ототожнюються. Водночас поняття «заробітна плата» передбачає досить розгалужену структуру виплат. Критерієм віднесення виплати до структури заробітної плати є безпосередній зв’язок такої виплати з виконанням трудових обов’язків працівника та її функціональна спрямованість (відтворення та стимулювання). Зважаючи на зазначене, автор підтримує думку, що частина 2 статті 233 Кодексу законів про працю України не може застосовуватися до спорів про стягнення тих сум, право на які виникає у працівника внаслідок порушення роботодавцем своїх обов’язків (статті 117, 235, 236, 237–1 Кодексу законів про працю України).

Біографія автора

В. Мамай, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права імені професора О. І. Процевського

Посилання

Рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 2004 року № 22-рп/2004 (справа № 1–45/2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-04#Text (дата звернення 01.12.2020).

Кодекс законів про працю України : Закон від 10 грудня 1971 р. № 322–VІІI. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Лук’янчиков О.М. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». 2011. Вип. 15. С. 72–80. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DB N=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_pravo_2011_15_17.pdf.

Лук’янчиков О.М. Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця : монографія. Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2019. 254 с. URL: https://www.academia.edu/41464194/.

Про оплату праці : Закон від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати : наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. № 5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 22 лютого 2012 р. № 4-рп/2012 (справа № 1-5/2012). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-12#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 р. № 8-рп/2013 (справа № 1-13/2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-13#Text (дата звернення: 01.12.2020).

Постанова Верховного Суду від 18 березня 2020 р. у справі № 711/4010/13. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/89251582 (дата звернення: 01.12.2020).

Постанова Верховного Суду від 3 березня 2020 р. у справі № 569/7495/18. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/88016680 (дата звернення: 01.12.2020).

Постанова Верховного Суду від 30 вересня 2020 р. у справі № 569/19623/19. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/92020996 (дата звернення: 01.12.2020).

Постанова Верховного Суду від 11 червня 2020 р. у справі № 752/25588/17. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/89824662 (дата звернення: 01.12.2020).

Постанова Верховного Суду від 11 вересня 2019 р. у справі № 520/10695/16-ц. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/84406242 (дата звернення: 01.12.2020).

Рішення Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 р. № 9-рп/2013 (справа № 1-18/2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-13#Text (дата звернення 01.12.2020)

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право