Ціннісно-правовий вимір правового забезпечення охорони прав на знаки для товарів і послуг в Україні

Автор(и)

  • М. Котенко Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8046-6641

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2020.4(48).233261

Ключові слова:

інтелектуальна власність, знаки для товарів і послуг, правове забезпечення, охорона прав на знаки для товарів і послу, аксіологічні аспекти розуміння інтелектуальної власності

Анотація

У роботі розкрито актуальність наукового пізнання ціннісно-правових аспектів розуміння знаків для товарів і послуг як основи правового забезпечення прав на них. Встановлено філософське та наукове підґрунтя наукового дослідження ціннісно-правових аспектів розуміння знаків для товарів і послуг. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються розуміння ціннісно-правових аспектів знаків для товарів і послуг. Підсумовано, що сучасний стан наукової розробки проблем аксіології розуміння знаків для товарів і послуг свідчить про епізодичність зазначених досліджень, оскільки наукове вивчення вказаних питань здійснювалось опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ і процесів.
У роботі розкрито актуальність наукового пізнання ціннісно-правових аспектів розуміння знаків для товарів і послуг як основи правового забезпечення прав на них. Встановлено філософське та наукове підґрунтя наукового дослідження ціннісно-правових аспектів розуміння знаків для товарів і послуг. Узагальнено наукові погляди вчених, які стосуються розуміння ціннісно-правових аспектів знаків для товарів і послуг. Підсумовано, що сучасний стан наукової розробки проблем аксіології розуміння знаків для товарів і послуг свідчить про епізодичність зазначених досліджень, оскільки наукове вивчення вказаних питань здійснювалось опосередковано через науковий аналіз інших суміжних правових явищ і процесів.

Біографія автора

М. Котенко, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності

Посилання

Іващенко В.А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.) : монографія. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. 508 с.

Антошкіна В.К. Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм. Альманах права. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. Вип. 8. С. 94–99.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (дата звернення: 01.12.2020 р.).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України 28 липня 1995 р. № 116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text (дата звернення: 01.12.2020 р.).

Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 217 с.

Павлинская А.П. Товарный знак. Ленинград : ЛГУ, 1974. 68 с.

Веркман К.Дж. Товарные знаки: содержание, психология, восприятие / пер. с англ. Боброва В.Б.; общ. ред. и предисл. Карпова Б.Г. Москва : Прогресс, 1986. 518 с.

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Москва : ЦНИИПИ, 1969. 156 с.

Калятин В.О. Интелектуальная собственность (Исключительные права) : учебник. Москва : Норма, 2000. 458 с.

Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 335 с.

Кашинцева О.Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2000. 18 с.

Адуев А.И., Белогорская Е.М. Товарный знак и его значение. Москва : Прогресс, 1972. 76 с.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. Москва : Юристъ, 2000. 400 с.

Опубліковано

2021-01-29

Номер

Розділ

Право