Теоретичні аспекти встановлення форм та видів вини у кримінальних правопорушеннях проти земельних ресурсів України

Автор(и)

  • А. М. Шульга Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3745-4869

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233170

Ключові слова:

земельні ресурси, кримінальне правопорушення, склад кримінального правопорушення, суб’єктивна сторона, форми вини, види вини, комбінована форма вини

Анотація

У статті розкриваються теоретичні аспекти встановлення форм та видів вини у кримінальних правопорушеннях проти земельних ресурсів України, а також проблеми комбінованої форми вини. Робота присвячена пошукам відповіді на основне питання – які форми вини характерні для кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів України. З урахуванням досягнень науки кримінального права і правозастосовної практики робиться висновок, що форми й види вини залежать від конструкції об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Оскільки розглядувані кримінальні правопорушення характеризуються матеріальним складом, вина суб’єкта повинна встановлюватися стосовно як суспільно небезпечного діяння, так і його суспільно небезпечних наслідків. Досліджуваним кримінальним правопорушенням фактично притаманна в основному комбінована форма вини – умисел щодо суспільно небезпечного діяння (зокрема, пов’язаного з порушенням спеціальних правил безпеки) і необережність щодо наслідків у виді шкоди життю і здоров’ю людей чи довкіллю. Зазначена форма вини у кримінальних правопорушеннях проти земельних ресурсів означає різне сполучення інтелектуального й вольового елементів різних видів і форм вини в одному правопорушенні. Констатується, що проблеми, пов’язані саме з такою формою вини, у повному обсязі нині не вирішені, вимагають самостійного ґрунтовного дослідження. Особливістю комбінованої форми вини у кваліфікованих складах кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів України є те, що ставлення до кваліфікованих наслідків завжди необережне, інакше відповідальність має наставати за статтями Особливої частини Кримінального кодексу, що містять норми про відповідальність за посягання на життя, здоров’я людей, відносини власності, на нормальне функціонування підприємств, установ та організацій, зокрема як на відносини у сфері охорони, раціонального використання й відтворення інших об’єктів навколишнього природного середовища, так і довкілля загалом. Констатується, що основна теоретична дискусія точиться навколо термінології, тобто назви одного явища суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення – різного психічного ставлення до суспільно небезпечного діяння та його наслідків у формі умислу й необережності.

Біографія автора

А. М. Шульга, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології

Посилання

Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление : монография. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1974. 241 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 9-тє вид., переробл. та доповн. Київ : Юрид. думка, 2012. 1316 с.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид., доповн. і переробл. Київ : Атіка, 2009. 512 с.

Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Київ : Ін Юре, 2006. 568 с.

Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : монографія. Київ : Атіка, 2005. 223 с.

Бурдін В.М. Зміст вини: проблема співвідношення інтелектуальних та вольових аспектів. Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». 2012. Вип. 56. С. 355–365.

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю.В. Баулін та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-є вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2010. 456 с.

Митрофанов І.І. Загальна частина кримінального права України : навчальний посібник. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса : Фенікс, 2015. 576 с.

Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика : практичний посібник / О.О. Дудоров та ін. ; за ред. О.О. Дудорова. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 616 с.

Кримінальне право : Особлива частина : підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т. 1. Луганськ : Елтон-2, 2012. 780 с.

Митрофанов І.І., Притула А.М. Злочини проти довкілля : навчальний посібник. Суми : Університ. кн., 2010. 205 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2-х т. 3-тє вид., перероб. та допов. Київ : Алерта ; КНТ ; Центр учбов. літ-ри, 2009. Т. 2 /за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. 624 с.

Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2015. 680 с.

Митрофанов І.І., Локтіонова В.В. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність : монографія. Кременчук, 2011. 420 с.

Олійник О.С. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239–1 КК України): соціальна обумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2015. 209 с.

Ребенко С.М. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239–1 КК України) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2015. 237 с.

Шевченко Є.В. До питання змісту і співвідношення понять «змішана», «подвійна» і «складна форма вини» у кримінальному праві. Проблеми законності. 2011. № 115. С. 104–113.

Касынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств : текст лекций. Харьков : Юрид. ин-т, 1979. 58 с.

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право