Міжгалузеві зв’язки виконавчого та цивільного права України

Автор(и)

  • Н. А. Сергієнко Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6681-5961

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.1(49).233158

Ключові слова:

міжгалузеві зв’язки, виконавче право, цивільне право, примусове виконання рішень, звернення стягнення, виконавче провадження

Анотація

Статтю присвячено аналізу міжгалузевих зв’язків виконавчого права України та цивільного права України. За основу теоретичного та методологічного підґрунтя наукового дослідження міжгалузевих зав’язків виконавчого права України та цивільного права України взято класифікацію форм міжгалузевих зв’язків, запропоновану М.Ю. Челишевим. І хоча цей учений-юрист вивчав міжгалузеві зв’язки цивільного права, з огляду на предмет його наукового дослідження, його класифікація видається універсальною та досить ґрунтовною, такою, що може застосовуватись наскрізно для різного роду юридичних досліджень. У статті розкриваються міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України через такі напрями, як: 1) міжгалузева взаємодія виконавчого права України та цивільного права України (вона проявляється в застосуванні у виконавчому праві понять та конструкцій цивільного права). Як приклад понять та конструкцій цивільного права, що застосовуються у виконавчому праві, можна навести поняття договору; 2) міжгалузевий взаємний вплив виконавчого права та цивільного права (він проявляється у взаємному впливі утворень виконавчого права та цивільного права, а саме його норм, інститутів. Яскравим прикладом такого взаємного впливу є правовий статус окремих видів майна в контексті звернення на нього стягнення – на окремі види майна, які не обмежені в цивільному обороті, у виконавчому провадженні стягнення бути звернено не може); 3) міжгалузеве правове та колізійне регулювання (воно простежується у прямих чи опосередкованих відсилках у нормах законодавства про виконавче провадження до норм цивільного законодавства і навпаки. Як приклад тут можна навести пряму відсилку до статті 28 Цивільного кодексу України в абзаці 5 пункту 2 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 року № 512/5).

Біографія автора

Н. А. Сергієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного та приватного права

Посилання

Челышев М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права. Казань, 2008. 206 с.

Бакулина Л.Т. Общая теория договорного правового регулирования : дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2019. 440 с.

Ленева Е.В. Межотраслевые связи гражданского и природоресурсного права в области имущественных отношений. Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6 (101). С. 132–136.

Мальський М.М. Правовий статус приватного виконавця як суб’єкта виконавчого та транснаціонального виконавчого процесу. Публічне та приватне право. 2018. № 1. С. 29–34.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2-х т. / за відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Київ : Юрінком-Інтер, 2005. Т. І. 832 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2-х т. / за відповід. ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Київ : Юрінком-Інтер, 2005. Т. ІІ. 1088. с.

Немченко С.С. Принцип свободи договору – головний принцип договірних відносин у цивільному праві. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 101–103.

Порядок формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України : наказ Міністерства юстиції України від 5 серпня 2016 р. № 2431/5. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1125-16#Text (дата звернення: 11.11.2020).

Порядок реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 р. № 2831/5. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z1301-16#Text (дата звернення: 11.11.2020).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 206/2421/16-ц від 3 липня 2019 р. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82826609 (дата звернення: 11.11.2020).

Ухвала Господарського суду Донецької області в ухвалі від 8 лютого 2019 р. у справі № 5006/5/80б/2012. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/79686604 (дата звернення: 11.11.2020).

Ухвала Господарського суду Одеської області від 15 червня 2018 р. у справі № 916/1149/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74717095 (дата звернення: 11.11.2020).

Воронина Н.В. Підстави та способи набуття права власності. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. 2010. Вип. 53. С. 179–185.

Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов’язань та місце новації серед цих підстав. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 3 (139). С. 30–35.

Каплюк М.В. Зміст господарських зобов’язань та підстави їх припинення. Держава і право. Вип. 46. С. 364–370.

Скрипник В.Л. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Публічне право. 2018. № 4 (32). С. 190–197.

Сліпченко А.С. Способи та форми цивільного обороту речей : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2019. 18 с.

Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами : додаток до Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 р. № 1404–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19?find=1&text= еколог#Text (дата звернення: 11.02.2021).

Інструкція з організації примусового виконання рішень : наказ Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 512/5. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12#Text (дата звернення: 11.02.2021).

Опубліковано

2021-06-08

Номер

Розділ

Право